ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปผลการดำเนินงานรอบ 1 ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2563)

2 กุมภาพันธ์ 2564 | กิจกรรมภายในองค์กร | จำนวนผู้เข้าชม : 349

           1 ปีที่ผ่านมากับการทำงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์องค์กร โดยมีเป้าหมายการดำเนินการเพื่อวางรากฐานระบบบริหารจัดการระยะยาว และสร้างความเข้มแข็งงานด้านวิชาการ การจัดการองค์ความรู้เพื่อให้มานุษยวิทยามีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมไปถึงการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้สาธารณะ (Visibility) ให้สังคมเข้าใจและเห็นคุณค่าของความรู้มานุษยวิทยา โดยการบริหารงานของ ดร.นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี  และถือโอกาสที่ดีนี้ในการเผยแพร่การทำงานของเรา ก่อนจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ศมส.

           การเดินทางครั้งสำคัญของศมส.  ในปีที่ผ่านมามีการวางแผน กำหนดทิศทาง และได้กำหนด Policy deliverance  : การแปลงนโยบายสู่รูปธรรมการปฏิบัติ ภายใต้ 6 นโยบาย ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร ดังนี้

 

นโยบายที่ 1 การทบทวนยุทธศาสตร์ และปรับการทำงานเชิงกลยุทธ

           นำไปสู่ ....จัดทำ Roadmap ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางการทำงานวิชาการมานุษยวิทยาสาธารณะ: อคติทางวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

นโยบายที่ 2 กำหนดนโยบายด้านวิชาการให้ชัดเจนเพื่อผลิตงานวิชาการให้มีคุณภาพ

           นำไปสู่ ....จัดทำ Roadmap ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กำหนดทิศทางการทำงานวิชาการมานุษยวิทยาสาธารณะ: อคติทางวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

นโยบายที่ 3 ปฏิรูประบบบริหารจัดการ

           ปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร แผนงบประมาณ และแผนการบริหารบุคคล ให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน

           นำไปสู่ ...การปฏิรูประบบบริหารสร้างยุทธวิธี (How to do) ให้ชัดเจน โดยการกำหนด Protocol, Process & Procedure การทำงานที่เป็นระบบ สามารถกำกับติดตามได้

 

นโยบายที่ 4  บูรณาการเครือข่าย

           นำไปสู่ ...การปฏิรูประบบบริหารสร้างยุทธวิธี (How to do) ให้ชัดเจน และการพัฒนาระบบการทำงาน
บูรณาการกับเครือข่าย โดยการกำหนด Protocol, Process & Procedure การทำงานที่เป็นระบบ สามารถกำกับติดตามได้

 

นโยบายที่ 5  พัฒนาการสื่อสารความรู้และปรับภาพลักษณ์องค์กร

           นำไปสู่ ....Rebranding เพื่อสร้าง Visibility ให้สาธารณชนรู้จัก ศมส. และเห็นคุณค่าความรู้ทางมานุษยวิทยาสร้าง Assembly line จากการผลิตความรู้สู่การสื่อสารทางสังคม

 

นโยบายที่ 6 การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์

           นำไปสู่ .....จัดทำแผนแม่บท Space Utilization พัฒนา ศมส. ให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ด้านมานุษยวิทยา โดยจัดทำ Sandbox เพื่อทดลองการนำเสนอกิจกรรรมใหม่ๆ

           การจัดทำแผนแม่บทการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ ศมส. มีเป้าหมายหลักเพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ ให้ตอบสนองนโยบาย ภารกิจ และยุทธศาสตร์ของศมส ด้วยการปรับภูมิสถาปัตย์ ปรับพื้นที่ใช้สอยที่นำไปสู่การปรับภาพลักษณ์องค์กร เพื่อสร้างการรับรู้ (Visibility) และฟื้นฟูบทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้ของศมส. ในพื้นที่ผ่านนิทรรศการ และกิจกรรมที่นำเสนอมานุษยวิทยาสาธารณะ เน้นภาพลักษณ์และเนื้อหาที่มีความทันสมัย มีสีสัน มีคุณค่า และเป็นประโยชน์

           จากการทำงาน 1 ปี ภาพทั้งหมดนี้ได้ประมวลการทำงานทุกขั้นตอนจากการวางแนวคิดสู่การปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมและก้าวต่อไปด้วยกันในปีที่ 30 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)