ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 182

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”

           ตามที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 5 - 15 เมษายน 2567 นั้น

           บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ศมส. จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบหลักสูตรมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ดังต่อไปนี้

 1. นางสาวศิริวรรณ์ วชระพันธ์
 2. นายสรร ศรีสละ
 3. นางสาวสุดารัตน์ เสนสิงห์
 4. นายปิยะพงศ์ ปัญโญ
 5. นายคมเพชร ราชคม
 6. นายดลฤทธิ์ แจ้งประดิษฐ์
 7. นายกุลชาติ ชัยมงคล
 8. ว่าที่ร้อยตรีเชาวลิต ป้อมอาษา
 9. นายมูฮำหมัดอาลี วาเต๊ะ
 10. นายภาณุพงษ์ ไชยคง
 11. นางสาวสริตา มยูขโชติ
 12. นางอุฬาริน รู้พันธ์
 13. นางสาวพรปรีญา เที่ยงพูนวงศ์
 14. นายสยมภู รณชิตพานิชยกิจ
 15. นางชมพรรณ รักษศรีทอง
 16. นางสาวอัจฉรา รัศมีโชติ

           ศมส. ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดการที่แนบมาท้ายประกาศนี้ และผู้รับผิดชอบโครงการฯ จะติดต่อไปยังอีเมลของท่าน เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

 

* หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Share