ศมส. เปิดตัวเครือข่ายคลังข้อมูลชุมชนทั่วประเทศ

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 201

ศมส. เปิดตัวเครือข่ายคลังข้อมูลชุมชนทั่วประเทศ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) จัดประชุม “แม่ข่ายคลังข้อมูลชุมชน” (SAC Community Archives Network) ครั้งที่ 1 โดยมีองค์กรที่มาจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 30 องค์กร พร้อมทั้งยังได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการถ่ายทอดการเก็บข้อมูลชุมชนด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้น และการใช้งานวิกิชุมชน แก่แม่ข่ายคลังข้อมูลชุมชน เมื่อวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือ เชื่อมและส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการที่ทำงานชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการนำ “เครื่องมือ 7 ชิ้น” ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานชุมชนให้กว้างขวาง​ สนับสนุนการเป็นเครือข่ายวิทยากร ผ่านการอบรม “วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น” แก่แม่ข่ายในพื้นที่ ​โดย ศมส. สนับสนุน “บอร์ดเกมเครื่องมือ 7 ชิ้น” พร้อมทั้งสื่อการเรียนรู้และสื่อประกอบการทำงานชุมชนต่าง ๆ เช่น แบบฝึกหัด หนังสือและคู่มือการอบรมเครื่องมือ 7 ชิ้น และ Application 7Tools ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย “วิกิชุมชน” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลชุมชนให้สาธารณชนเข้าถึงง่าย

ผู้ที่สนใจเสริมสร้างทักษะการจัดการข้อมูลและศึกษาวิถีชุมชนด้วย “เครื่องมือ 7 ชิ้น” และ “วิกิชุมชน” ให้กับบุคลากรในหน่วยงานของท่าน สามารถติดต่อ “แม่ข่ายคลังข้อมูลชุมชนของ ศมส.” (SAC Community Archives Network) ที่ใกล้กับหน่วยงานท่านได้ ดังรายชื่อต่อไปนี้

Share