โครงสร้างองค์กร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  มีหน้าที่รับผิดชอบ บริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง  โดยกำหนดประเด็นและโจทย์การวิจัยทางมานุษยวิทยาให้สอดคล้องกับนโยบายด้านวิชาการของ ศมส. รวมทั้งดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการของศูนย์ฯ การจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยในรูปแบบงานประชุมวิชาการประจำปีและการประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านมานุษยวิทยา และสร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่นักวิชาการสาขามานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง และงานธุรการกลุ่ม และงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

 

บุคลากรในกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย

 

นายนฤพนธ์  ด้วงวิเศษ

ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา/นักวิชาการ

เบอร์ติดต่อ:  0 2880 9429 ต่อ 3807

E-mail:  narupon.d@sac.or.th

 

นายตรงใจ  หุตางกูร

ตำแหน่ง  นักวิชาการ

เบอร์ติดต่อ:  0 2880 9429 ต่อ 3831

E-mail:  trongjai.h@sac.or.th

 

นายสุนิติ จุฑามาศ

ตำแหน่ง  นักวิชาการ

เบอร์ติดต่อ:  0 2880 9429 ต่อ 3827

E-mail:  suniti.c@sac.or.th

 

นายพชระ  โชติภิญโญกุล

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

เบอร์ติดต่อ:  0 2880 9429 ต่อ 3816

E-mail:  pachara.c@sac.or.th

 

นายนพพล  เมฆมาก

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

เบอร์ติดต่อ:  0 2880 9429 ต่อ 3503

E-mail:  nopphon.m@sac.or.th