ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 1054

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ประกาศศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

-----------------------------------------------------------------
 

           ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชน ในกำกับของกระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จำนวน ๕ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


           ๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

                ๑.๑ นักวิจัย  จำนวน  ๑  อัตรา

                ๑.๒ นักวิชาการคลังข้อมูล   จำนวน  ๑  อัตรา

                ๑.๓ นักบริหารเครือข่ายและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ  จำนวน  ๒  อัตรา

                ๑.๔ นักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม  จำนวน  ๑  อัตรา


           ๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ

                คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๑ - หมายเลข ๔)


           ๓. คุณสมบัติทั่วไป

                ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน ) พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังนี้

                ๓.๑ มีสัญชาติไทย

                ๓.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

                ๓.๓ สามารถทำงานให้แก่ศูนย์ได้เต็มเวลา

                ๓.๔ มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และหน้าที่และอำนาจของศูนย์

                ๓.๕ ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น (ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ เมื่อได้รับการคัดเลือก และประสงค์จะเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จะต้องลาออกจากราชการ

                ๓.๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                ๓.๗ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                ๓.๘ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาการเมือง หรือหัวหน้าพรรคการเมือง

                ๓.๙ ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

                ๓.๑๐ ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น

                ๓.๑๑ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระทำกับศูนย์ หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของศูนย์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

           
           ๔. เอกสารในการสมัคร

                ๔.๑ สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน  ๑  ชุด

                ๔.๒ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  จำนวน  ๑  ชุด

                ๔.๓ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ  จำนวน  ๑  ชุด

                ๔.๔ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)

                ๔.๕ หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

                ๔.๖ หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

                ๔.๗ หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย

                ๔.๘ ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ (ยื่นภายหลังการสอบสัมภาษณ์)
 

           ๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของศูนย์ www.sac.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๐ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง)


           ๖. ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์

               ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์  ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๘๘๐ ๙๔๒๙ ต่อ ๓๒๑๒


           ๗. วิธีการคัดเลือก

                ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด


ประกาศ ณ วันที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗

 

Share