ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ 1    สร้างองค์ความรู้และฐานข้อมูลด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์

1.1 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและผลงานวิจัยด้านมานุษยวิทยาให้มีคุณภาพ

1.2 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

1.3 เพื่อพัฒนางานวิจัยมุ่งเป้าที่ ตอบโจทย์สังคมและนำไปสู่การขับเคลื่อนมานุษยวิทยาสาธารณะ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    บูรณาการเครือข่ายมานุษยวิทยา

เป้าประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมพลัง (Empower) เครือข่ายให้มีความสามารถในการจัดการข้อมูลสังคมและวัฒนธรรมในระดับชุมชนท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมโยงกับการจัดการฐานข้อมูลระดับชาติ

2.2 เพื่อสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่เอื้อให้เกิดการหนุนเสริมและเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    สร้างนวัตกรรมการสื่อสารความรู้ทางมานุษยวิทยา

เป้าประสงค์

3.1 เพื่อสร้างการรับรู้ (Visibility) ศมส. ในฐานะองค์กรวิชาการชั้นนำด้านมานุษยวิทยา

3.2 เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการสื่อสารความรู้ทางมานุษยวิทยาที่ส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในระดับของการพัฒนาพื้นที่เชิงกายภาพ (Onsite) และการสื่อสารในพื้นที่เสมือน (Online)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    ปฏิรูปองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์

4.1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

4.2 เพื่อพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ

4.3 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรและเพิ่มสมรรถนะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์