ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566 – 2570

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการสร้างความรู้การจัดการข้อมูล การนำความรู้และข้อมูลทางมานุษยวิทยาไปใช้ประโยชน์ในสังคม

เป้าประสงค์

           1.1 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอคติทางวัฒนธรรมความหลากหลายและการพัฒนาที่ยั่งยืน

           1.2 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับมานุษยวิทยา อคติ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

           1.3 เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความรู้มานุษยวิทยา ทักษะวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างคุณค่าและบทบาทมานุษยวิทยาด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้และการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างสังคมแห่งโอกาส

เป้าประสงค์

           2.1 เพื่อสร้างความยอมรับของสังคมต่อองค์ความรู้มานุษยวิทยาในการร่วมสร้างสังคมที่เข้าใจในความหลากหลายและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

           2.2 ยกระดับการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ทางมานุษยวิทยา ให้มีบทบาทต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ

           2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการบูรณาการสื่อที่เชื่อมโยงประสบการณ์ Online & On-site

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างกลไกการทำงานในลักษณะภาคีหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

           3.1 เพื่อสร้างเครือข่ายระดับชุมชนท้องถิ่น องค์กรและเครือข่ายวิชาการ เพื่อผลักดันนโยบายเกี่ยวกับสิทธิและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

           3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำและเครือข่ายให้มีทักษะและสมรรถนะในการผลักดันและดำเนินนโยบายส่งเสริมสิทธิและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

           3.3 เพื่อนำองค์ความรู้และวิธีการทางมานุษยวิทยามาพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับสมรรถนะระบบการบริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบภาครัฐสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์

           4.1 เป็นองค์กรธรรมาภิบาลมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ