โครงสร้างองค์กร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ดร.นพ.โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์

ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

อายุ : 60 ปี

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการทำงาน :

2548 - 2552  กรรมการบริหาร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

2552 - 2556  กรรมการบริหาร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

2558 - 2564  กรรมการมูลนิธิเด็ก

2562 - 2565  เมธีวิจัยอาวุโส สกสว.

2560 - 2564  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม (Co-Investigator) โครงการ Anti-Microbials in Society (AMIS)

2560 - 2565  หัวหน้าโครงการวิจัยร่วม (Co-Investigator) โครงการ Partnership in Implementation Science for Geriatric Mental Health (PRISM)

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ติดต่อผู้อำนวยการ : komatra.c@sac.or.th