ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วรรณกรรมสนาม”

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 174

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วรรณกรรมสนาม”

           ตามที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการวรรณกรรมสนามประเภทเรื่องสั้น-กวีนิพนธ์ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567 นั้น

           บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ศมส. จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “วรรณกรรมสนามประเภทเรื่องสั้น-กวีนิพนธ์” ดังต่อไปนี้


ประเภทเรื่องสั้น

           1. พัชราคำ นพเคราะห์

           2. ภัททิรา วิภวภิญโญ

           3. รสสุคนธ์ สารทอง

           4. รัฐดารา วิจารณ์

           5. สุริยาวุฒิ เกตุ้ย

           6. อดิเรก เร่งมานะวงษ์

           7. อนุพงษ์ จันทะแจ่ม

           8. อรวรรณ เชื้อน้อย

           9. ชัยวัฒน์ จงมั่นวัฒนา

           10. ศิริพร ทุมสิงห์


ประเภทกวีนิพนธ์

           1. รสสุคนธ์ สารทอง

           2. วัลยา นามธรรม

           3. อัมพิกา ไกรอ่ำ

           4. เขตสิน จูจันทร์

           5. เชาวน์มนัส ประภักดี

           6. ณฐาภพ สังเกตุ

           7. ณัฐฤทัย พลอยหิรัญ

           8. สมพงษ์ เผือก

           9. ต้นสัก สนิทนาม

           10. ชัยปกรณ์ พุทธธีรภาพ

           ศมส. ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามกำหนดการที่แนบมาท้ายประกาศนี้

                      1. ประเภทเรื่องสั้น วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 ณ ชั้น 2 อาคารสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
                      วิทยากร รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา และ ผศ.ดร.เสาวณิต จุลวงศ์

                      2. ประเภทกวีนิพนธ์ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 ณ Hope Space วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ
                      วิทยากร กฤช เหลือลมัย และซะการีย์ยา อมตยา

           ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จะติดต่อไปยังอีเมลของท่าน เพื่อแจ้งรายละเอียดและกำหนดการโดยละเอียดภายหลัง

Share