โครงสร้างองค์กร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
นายโชค บูลกุล

นายโชค บูลกุล

ประธานกรรมการ
ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง

ศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์

นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี

ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกัมพล  ตติยกวี

นายกัมพล ตติยกวี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.จักรพันธ์  วิลาสินีกุล

รศ.จักรพันธ์ วิลาสินีกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายชาย  นครชัย

นายชาย นครชัย

กรรมการโดยตำแหน่ง

อายุ : 53 ปี

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการทำงาน :

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 

อายุ : 66 ปี

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการทำงาน :

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :

ศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษ ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนและทำงานวิจัยด้านปรัชญาจีน จริยศาสตร์ขงจื่อ พุทธปรัชญา ปรัชญาศาสนา และศาสนากับปัญหาสังคมร่วมสมัย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 3 ตุลาคม 2560  แต่งตั้งเป็น  กรรมการบริหาร

อายุ : 64 ปี

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการทำงาน :

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :

ผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 3 ตุลาคม 2560  แต่งตั้งเป็น  กรรมการบริหาร

อายุ : 64 ปี

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการทำงาน :

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : เมธีวิจัยอาวุโส สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 

อายุ : 58 ปี

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการทำงาน :

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :  วันที่ 3 ตุลาคม 2560  แต่งตั้งเป็น  กรรมการบริหาร

อายุ : 60 ปี

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการทำงาน :

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตร์ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :  วันที่ 3 ตุลาคม 2560  แต่งตั้งเป็น  กรรมการบริหาร

อายุ : 61 ปี

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการทำงาน :

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : นักลงทุน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :  วันที่ 11 มิถุนายน 2562  แต่งตั้งเป็น  กรรมการบริหาร

 

อายุ : 58 ปี

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการทำงาน : 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :  

อายุ : 56 ปี

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการทำงาน :

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาประติมากรรม สังกัด คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  แต่งตั้งเป็น  กรรมการบริหาร

อายุ 58 ปี

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการทำงาน :

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 22 สิงหาคม 2562  แต่งตั้งเป็น  กรรมการบริหาร