โครงสร้างองค์กร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

ประธานกรรมการ
ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์

นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.จักรพันธ์ วิลาสินีกุล

รศ.จักรพันธ์ วิลาสินีกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอานันท์ นาคคง

นายอานันท์ นาคคง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

กรรมการโดยตำแหน่ง
นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายทวีป ฤทธินภากร

นายทวีป ฤทธินภากร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์

นายโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรรมการและเลาขานุการ

วันเดือนปีเกิด :  26 กันยายน 2497

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก University of Hawai’I at Manoa

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง สาขาปรัชญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :

2560 – ปัจจุบัน กรรมการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (สมัยที่2)

2557 – 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

กรรมการบริหารสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556 นักปรัชญาสตรีคนแรกของไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการดำเนินงานสมาพันธ์สมาคมปรัชญานานาชาติ (The International Federation of Philosophical Societies)

2552 – 2556 กรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สมัยที่ 1

2549 – 2551 อดีตนายกสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย

2546 – 2557 หัวหน้าภาควิชาปรัชญา และรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในด้านการทำงานส่งเสริมงานวิจัยมนุษยศาสตร์ในประเทศ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :

ศาสตราจารย์ อาจารย์พิเศษ ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอนและทำงานวิจัยด้านปรัชญาจีนจริยศาสตร์ขงจื่อ พุทธปรัชญา ปรัชญาศาสนา และศาสนากับปัญหาสังคมร่วมสมัย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

วาระที่ 1 วันที่ 3 ตุลาคม 2560 แต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วาระที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ

วันเดือนปีเกิด : วันที่ 20 ตุลาคม 2499

วุฒิการศึกษา :

2533 ปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์เนล (Cornell University)

2525 ปริญญาโท สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์นล (Cornell University)

2521 ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน :

2557 – 2560 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557-2560

2549 - 2557 ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2542 ผู้อำนวยการหน่วยวิชาไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันเอเชียศึกษา

2533 – 2534 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :

ผู้อำนวยการศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

วาระที่ 1 วันที่ 3 ตุลาคม 2560 แต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วาระที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเดือนปีเกิด : 6 ตุลาคม 2503

วุฒิการศึกษา :

2526 – 2528 University of New Haven, CT., USA (MBA)

2522 - 2526 King’s College, P.A. USA (B.A. Marketing)

2508 – 2521 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนแวนด์

ประวัติการทำงาน :

2558 – ปัจจุบัน กลุ่มเซ็นทรัล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

2549 – 2558 กลุ่มเซ็นทรัล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

2548 – 2549 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดซื้อ (สินค้าสตรี)

2533 – 2548 ห้างสรรพสินค้าเซน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายปฏิบัติการ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :

วาระที่ 1 วันที่ 3 ตุลาคม 2560 แต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วาระที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเดือนปีเกิด : 12 ตุลาคม 2507

วุฒิการศึกษา :

2537 ปริญญาโท Diploma, MeisterschuÜler สาขาวิชา Sculpture สถาบัน Staatliche Akademie der Bildenden KÜnste, Karlsruhe, Germany

2530 ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน :

การบริหารองค์กร

2557-2561 กรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2563-จนถึงปัจจุบัน กรรมการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

คณะที่ปรึกษาวางแผนการวิจัย

2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาแผนการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงาน บริหารการวิจัยนวัตกรรมและการสร้างสรรค์

2561 – 2562 กรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลการวิจัยชุดโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ: ด้านมนุษยศาสตร์ สำนักกองทุนสนับสนุน การวิจัย

2559 หัวหน้าโครงการ “การหล่อและการสำเนา 3 มิติ จากประติมากรรม และลวดลายประดับ สะพานเจริญรัฐ 31 (แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

2559 หัวหน้าโครงการ “การออกแบบประติมากรรมบนที่สาธารณะกับการมีส่วนร่วมของชุมชน” (แหล่งทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยประจำ)

2558 หัวหน้าโครงการ “การศึกษาแนวทางอนุรักษ์ประติมากรรม และลวดลายปูนปั้นประดับ สะพานในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาสะพานมหาดไทยอุทิศ” แหล่งทุน : มหาวิทยาลัย ศิลปากร

2557 – 2561 กรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2542 – 2545 ผู้วิจัยหลักสาขาทัศนศิลป์หัวหน้าโครงการวิจัย :ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา
นาควัชระ ชุดโครงการวิจัย “การวิจารณ์ในฐานะพลังทางปัญญาของสังคมร่วมสมัย
ภาคแรก” แหล่งทุน : สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาประติมากรรม คณะจิตกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง :  วาระที่ 1 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 แต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเดือนปีเกิด : 15 ตุลาคม 2502

วุฒิการศึกษา :

2534 ปริญญาเอก Ph.D. (Anthropology) The University of Michigan (Ann Arbor)

2530 ปริญญาโท A.M. (Anthropology) The University of Michigan (Ann Arbor)

2525 ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน :

- อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทำงานวิจัยในสาขาชาติพันธุ์ศึกษา มานุษยวิทยากายภาพ และประวัติศาสตร์ศิลปะ ต่อเนื่องยาวนานมากกว่า 30 ปี และมีความเชี่ยวชาญทางด้านมานุษยวิทยาพันธุศาสตร์ (Anthropological Genetics) ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมพุทธศาสนา (เถรวาทในเอเชียอาคเนย์) และชาติพันธุ์ศึกษา (กลุ่มคนพูดภาษาตระกูลไทในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ตอนบนและจีนตอนใต้)

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : ศาสตราจารย์สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วาระที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเดือนปีเกิด : 27 ตุลาคม 2499

วุฒิการศึกษา :

1985 Ph.D. (Anthropology) University of California, Berkeley

1983 C. Phil. University of California, Berkeley

1979 M.A. (Behavioral Science) California State Bakersfield

1977 B.Sc. (Sociology & Anthropology) Chiangmai University

ประวัติการทำงาน :

- อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- หัวหน้าศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Biodiversity and Indigenous Knowledge Studies Center for Research and Sustainable Development) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ผู้อำนวยการศูนย์จีน-อุษาคเนย์ศึกษา (China-Southeast Asian Studies Center (CSC)) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (ปริญญาเอก) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วาระที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเดือนปีเกิด : 31 ธันวาคม 2508

วุฒิการศึกษา :

2535 Master of Philosophy, Ethnomusicology, School of Oriental and African Studies, University of London UK

2529 ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ดุริยางคศิลป์ (ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน :

2562 ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปากร สาขาคีตศิลป์

2561-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาศิลปะการแสดง สภาพวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

2561-ปัจจุบัน อนุกรรมการวิชาการและวิจัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

2560-ปัจจุบัน กรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

2558-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการวงดนตรีซีอาเซียนคอนโซแนนท์ C ASEAN Consonant

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วาระที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเดือนปีเกิด : 2 ตุลาคม 2508

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาเอก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)

- ปริญญาโท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สาขาบริหารธุรกิจ)

- ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (สาขาเทคโนโลยีการศึกษา) 

ประวัติการทำงาน :

2563 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

2561 - 2563   รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

2561   รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

2560 - 2561  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

2556 - 2560  ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

2551 - 2556  ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วันที่ 5 กรกฎาคม  2565  แต่งตั้งเป็น กรรมการโดยตำแหน่ง

วันเดือนปีเกิด : 5 ธันวาคม 2509

วุฒิการศึกษา :

2559 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2536 ปริญญาโท สาขาการตลาด (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกอเทนโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน

2533 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เกียรตินิยมเหรียญทอง) คณะบริหารธุรกิจ

ประวัติการทำงาน :

- ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์ดีเอ็นจี

- ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมดี

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

- รองประธานกรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

- คณะกรรมการ ด้านกลยุทธ์ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (แห่งประเทศไทย)

- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : ประธานบริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วาระที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเดือนปีเกิด : 10 ธันวาคม 2520

วุฒิการศึกษา :

2547 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

2542 ศิลปศาสตร์บัณฑิต Travel Industry Management วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน :

ประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ

2552-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาธุรกิจอิสระ บริษัทดิอาร์ค คอนซัลแทนส์ ในด้านการวางกลยุทธ์ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Branding Strategy) กลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) การตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing) กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับองค์กร (Corporate Communication Social Responsibility Strategy)

2542-2551 ทำงานที่บริษัท The Nielsen Company (ACNielsen) ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัย ส่วนงานวิจัยเชิงคุณภาพ

ประสบการณ์ทำงานให้กับองค์กรสาธารณะและมูลนิธิ

2556-ปัจจุบัน กรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในด้าน ปฏิบัติการภายในสื่อสารองค์กร พิทักษ์มรดกสยาม การจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ จัดพิมพ์หนังสือ “สมบัติสยาม” และสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลโบราณวัตถุของสยามสมาคม

ประสบการณ์ทำงานในฐานะนักวิชาการอิสระ

2550-ปัจจุบัน นักวิชาการอิสระ และนักเขียน ศึกษาและทำงานวิจัยค้นคว้าในเรื่องวัตถุประเภทผ้าและ
สิ่งทอ ภาพถ่ายและเอกสารโบราณที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย พม่า และรัฐชาน

2552-2559 นักเขียนประจำ นิตยสารพลอยแกมเพชร

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : ที่ปรึกษาธุรกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทดิอาร์ค คอนซัลแทนส์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : วาระที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเดือนปีเกิด :  24 สิงหาคม 2502

วุฒิการศึกษา :

พ.ศ. 2524 วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2526 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2532 หลักสูตรอบรมระยะสั้นหลักสูตร มานุษยวิทยาการแพทย์ และการสาธารณสุขมูลฐาน (Short Course in Medical Anthropology and Primary Health Care) ที่ London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK.

พ.ศ. 2534 หลักสูตรอบรมระยะสั้น National Health Administration ที่ JICA (Japan International Cooperation Agency) Hachioji International Training Center, Japan.

พ.ศ. 2541 ปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยา (Ph.D. Social Anthropology) ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน :

พ.ศ. 2546-2547 ผู้จัดการแผนงานวิจัยสังคมและสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

พ.ศ. 2547-2548 Visiting Professor, Graduate School of Asian and African Area Study, Kyoto University, Kyoto, Japan.

พ.ศ. 2547-2561 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2548-2556 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิเด็ก

พ.ศ. 2561-2562 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รักษาการ ผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2561 เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนวิจัยประเทศไทย (สกว.)

พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :

ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)