ศมส. จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 138

ศมส. จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

           เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิทยากร คุณประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และคุณบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรมชำนาญการ จากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มาเป็นวิทยากรบรรยายใน หัวข้อ “การส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กร” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน สร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และสร้างวัฒนธรรมองค์กรอันดีร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่ให้มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีจิตสำนึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           ในโอกาสนี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนด้วยการยึดมั่นในการทำความดี เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สู่สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน

           อีกทั้ง ศมส. ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาในการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ยึดมั่นในความถูกต้องและชอบธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิตในการทำงาน รวมทั้งนำแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมไปใช้เป็นเป็นแนวทางการดำเนินงานในองค์กรให้บรรลุสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

Share