สื่อมวลชน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศมส. ต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานแก่คณะกรรมาธิการ กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน
ศมส. ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด นำเสนอผลการดำเนินงานชาติพันธุ์
ศมส. เร่ง จัดทำ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
การนำเสนอผลการดำเนินการจัดการข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษ ในรูปแบบออนไลน์
ศมส. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ (กฎหมายใหม่) สำหรับประชาชน
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอเชิงนโยบาย บูรณาการวัฒนธรรมและการเคารพมนุษย์ : ทิศทางใหม่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษา ท้องถิ่นเข้มแข็งด้วยหลักสูตรทักษะวัฒนธรรม
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนา
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564
ปฏิทินกิจกรรมเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
ปฏิทินกิจกรรมเดือนมีนาคม พ.ศ.​2564
ปฏิทินกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ปฏิทินกิจกรรมเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564