เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวรรณกรรมสนาม ประเภทเรื่องสั้น

 |  ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้เข้าชม : 1921

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวรรณกรรมสนาม ประเภทเรื่องสั้น

วัตถุประสงค์

           1. เพื่อผลิตงานเขียนเชิงทดลองที่ผสมผสานแนวคิดและวิธีการทางมานุษยวิทยาและวรรณกรรม

           2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดนักวิชาการ-นักเขียนที่ผ่านการฝึกฝนมุมมองและทักษะด้านการเขียนวรรณกรรมเชิงมานุษยวิทยา

           3. เพื่อสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับผู้คนนอกวิชาการ ทั้งกลุ่มผู้สร้างงานเขียนและผู้อ่านในวงกว้าง


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

           1. ไม่จำกัดเพศ

           2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

           3. นักวิชาการ หรือนักศึกษาด้านมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

           4. ผู้ทำงานที่มีประสบการณ์ใกล้ชิดกับชีวิตของผู้คนกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มคนชายขอบ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือเด็กและเยาวชน


จำนวนที่รับสมัคร

           จำนวน 10 คน


รับสมัครและคัดเลือก

           ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567


ประกาศผลการรับสมัคร

           วันที่ 5 เมษายน 2567


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ www.sac.or.th/ข่าวสารกิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์


การส่งใบสมัคร

           1. ส่งทาง E-mail: chutchon.a@sac.or.th

           2. ส่งทางไปรษณีย์ โครงการวรรณกรรมสนาม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 (ประทับตราวันที่ 20 มี.ค. 2567)


อบรมเชิงปฏิบัติการ

           วันที่ 20 เมษายน 2567 ณ ชั้น 2 อาคารสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยคณะวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.เสาวณิต จุลวงศ์ และ รศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา


หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมในปี 2566 ไม่สามารถสมัครซ้ำประเภทเดิมได้ และผลงานของผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทุกคนจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร www.sac.or.th ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ.2567


ติดต่อผู้ประสานงาน

           1. ชัชชล อัจนากิตติ อีเมล chutchon.a@sac.or.th

           2. ณัฐนรี ชลเสถียร อีเมล natnaree.c@sac.or.th

 

Share