แพลตฟอร์มการเรียนรู้
CULTURIO
Culturio Logo
ยินดีต้อนรับสู่
Culturio (คัลเจอะริโอ)

แพลตฟอร์มการเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม

คลังความรู้ด้านมานุษยวิทยา จำนวน 222,971 ข้อมูล ที่สามารถ ค้นคว้า สร้างสรรค์ เรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง

วิธีการใช้งาน
HOW TO

CULTURIO

ค้นคว้า
Discover

สามารถค้นคว้าข้อมูลด้านมานุษยวิทยาและวัฒนธรรมจากฐานข้อมูล ทรัพยากรห้องสมุด และข้อมูลที่คุณร่วมสร้างสรรค์ได้ในช่องค้นหาเดียว

สร้างสรรค์
Create

ร่วมสร้างสรรค์ คอนเทนต์ คอลเล็กชัน และชุดการเรียนรู้ ผ่านทรัพยากรที่คุณเลือกจัดสรรขึ้นมาเองเพื่อแบ่งปันการเรียนรู้ให้กับเพื่อนๆ

แบ่งปัน
Share

แบ่งปันข้อมูลที่คุณสนใจได้หลากหลายช่องทาง เพียงกดปุ่มแชร์แล้วเลือกช่องทางที่ต้องการได้เลย

เรียนรู้
Learn

เรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และหลักสูตรได้ทุกที่ทุกเวลา และเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องสนุกด้วย Collaboraition Tools

ไฮไลท์
HIGHLIGHT

CULTURIO

ฐานข้อมูล

รวบรวมและนำเสนอข้อมูลในแง่มุมทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อรู้จักและเข้าใจถึงความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ในสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศไทย
รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลจดหมายเหตุทางวัฒนธรรม และการทำงานภาคสนามทางมานุษยวิทยา รวมถึงข้อมูลสิ่งพิมพ์และหนังสือเก่าที่ทรงคุณค่า อันเป็นมรดกความทรงจำที่สะท้อนประสบการณ์ ความคิด และวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย
รวบรวมและนำเสนอข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่า ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) และจับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแค่อดีตจนถึงปัจจุบัน
รวบรวมและนำเสนอข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในอดีต เข้าใจรากเหง้าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
รวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่จะทำให้รู้จักมานุษยวิทยาดียิ่งขึ้น ทั้งคำศัพท์ทางมานุษยวิทยา นักมานุษยวิทยา ข่าวสารสถานการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับมานุษยวิทยา รวมถึงงานศึกษาวิจัยโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

โควิดกับสังคมไทย

ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมาจนถึงตอนนี้ เราต้องเผชิญกับความท้าทาย สับสน และไม่แน่นอน จากการระบาดของโควิด-19 ทำให้สิ่งที่เคยเป็นเรื่องปกติกลับกลายเป็นความท้าทาย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้จัดทำเว็บไซต์ "จดหมายเหตุดิจิทัลโควิด-19" เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมและติดตามบันทักเหตุการณ์ ประสบการณ์ บทเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสังคมไทย เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย เรายังมีบทเรียนที่ให้รับมือในอนาคต เชิญชมเว็บไซต์...

VDO Highlight

SAC

Services

บริการ SAC [เอส เอ ซี]

เข้าใจความหลากหลายทางข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ผ่านบริการยอดนิยมทางศูนย์มานุษยวิทยา