กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๓๐ เรื่อง “ในประวัติศาสตร์นครเชียงตุง ”

img

17 เมษายน 2562

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๓๐ เรื่อง “ในประวัติศาสตร์นครเชียงตุง ”

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๓๐

เรื่อง “ในประวัติศาสตร์นครเชียงตุง ”

วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

กำหนดการ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๓๐

เรื่อง “ในประวัติศาสตร์นครเชียงตุง ”

วิทยากร      

  • อาจารย์ไพศาล จั่วทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พลเอกสุทัศน์ จารุมณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม

ผู้ดำเนินการสนทนา

นางสาวศิราพร แป๊ะเส็ง นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

17 เมษายน 2562

13:30 - 15:30 น.

กำหนดการ

2019-04-17