A โซนธรรมชาติ

พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
ชื่อ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี สถานที่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๒ บริหารจัดการโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี เป็นรูปแบบหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานที่ให้ความรู้และดำเนินการวิจัยด้านธรรมชาติศึกษาและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องของสิ่งมีชีวิต
Read more.
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ชื่อ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐ โทร. ๐๘๗ –๒๗๙-๓๕๑๐ บริหารจัดการโดย นายอนุสรณ์ สุทธิวัฒน์ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ จากการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น กองทัพบกเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับสนองพระราชดำริ เข้าไปดำเนินงานในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
Read more.

B โซนชีวิต

พิพิธภัณฑ์วัดบ้านด่าน
ชื่อ พิพิธภัณฑ์วัดบ้านด่าน สถานที่ตั้ง ๖๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐ บริหารจัดการโดย พระครูสังฆรักษ์สมเกียรติ กิตฺติปญฺโญ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์  เล่าเรื่องชุมชนวัด วิถีดั้งเดิม สร้างสรรค์ วิกฤต ศาสตร์พระราชา
Read more.
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเตย
ชื่อ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเตย สถานที่ตั้ง ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง บริหารจัดการโดย พระครูประภัศร์ธรรมวาที (เจ้าอาวาสวัดหัวเตย) เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ วัตถุและข้อมูลที่มีในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อให้รู้จักภูมิหลัง ทางประวัติศาสตร์ชุมชน เป็นตัวเชื่อมอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้ผู้คนได้เข้าใจวิถีชุมชน ดั้งเดิม อันเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูล ได้แก่ ประวัติศาสตร์ชุมชนดอนทราย
Read more.

C โซนศักดิ์สิทธิ์ (พื้นที่สาธิต)

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอาจารย์ศรี ธมฺมปาโล วัดโคกเหรียง
ชื่อ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอาจารย์ศรี ธมฺมปาโล วัดโคกเหรียง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา บริหารจัดการโดย พระครูโสภณคณาภิบาล เจ้าคณะอำเภอคลองหอยโข่ง เจ้าอาวาสวัดโคกเหรียง เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน อาจารย์ศรี ธมฺมปาโล ตั้งอยู่ที่วัดโคกเหรียง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
Read more.
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกือเม็ง
ชื่อ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกือเม็ง สถานที่ตั้ง ๕๖ หมู่ ๑ ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา บริหารจัดการโดย นายสมาน โดซอมิ (ประธานศูนย์) เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ แนวคิดของพิพิธภัณฑ์ เดิมที เป็นที่เก็บของสะสมของนายสมาน โดซอมิ ที่ชอบของโบราณที่มีแล้วในบ้าน ที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ แต่ทางชุมได้มีความคิดที่จะตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
Read more.

D โซนภูมิปัญญา

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ชื่อ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริหารจัดการโดย ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้บริการสืบค้นทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้า ข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา นิทรรศการเรื่องราวการแสดง
Read more.
พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
ชื่อ พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน สถานที่ตั้ง ๖ ซอย ๓ ถนนศรีธรรมโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริหารจัดการโดย นายวาที ทรัพย์สิน และครอบครัว เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ รวบรวมหนังตะลุงโบราณและหนังตะลุงในประเทศเพื่อนบ้าน
Read more.

E โซนศรัทธา

หอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี หรือ พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ชื่อ หอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี หรือ พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สถานที่ตั้ง ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ๖๓ ถนนอาเนาะรู ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐ โทร. ๐๗๓ ๓๓๓ ๓๑๖ บริหารจัดการโดย มูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
Read more.
พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพะโคะ
ชื่อ พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพะโคะ สถานที่ตั้ง วัดพะโคะ ๖๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา บริหารจัดการโดย วัดพะโคะ (ประสานงานโดย พระศักรินทร์ สิริภทฺโท) ๐๘๒-๔๓๑๒๗๑๖ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ วัดพะโคะหรือวัดราชประดิษฐาน สร้างขึ้นราว พ.ศ. ๕๐๐ มีเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมหาธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากเมืองลังกา นอกจากนี้มีพระพุทธไสยาสน์
Read more.

F โซนประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ชื่อ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถานที่ตั้ง สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา บริหารจัดการโดย สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ มีหน้าที่เก็บรวบรวมวัตถุ ข้อมูล รูปแบบต่าง ๆ ของภาคใต้ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง นำเสนอในลักษณะการจัดนิทรรศการถาวรภายในอาคาร ๔ กลุ่ม จำนวน
Read more.
ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม
ชื่อ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๓ ถ.นครนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐ บริหารจัดการโดย ภาคประชาชนเมืองเก่าสงขลา เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ เป็นองค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ในการกระตุ้นจิตสำนึกรักท้องถิ่นเมืองสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกวัฒนธรรมในเมืองเก่าสงขลาและเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนสาระข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตลอดจนการขับเคลื่อนเมืองสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
Read more.

G โซนประพาสภาคใต้

อานนท์เธียเตอร์
ชื่อ อานนท์เธียเตอร์ สถานที่ตั้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บริหารจัดการโดย นายอนันต์ คำเรืองศรี เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ การนำเสนอเรื่องราวการอนุรักษ์จัดเก็บและจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ ภาพยนตร์ไทยในอดีตและเรื่องราว ๑๔ จังหวัดภาคใต้ในรูปแบบ ภาพถ่ายเก่า โปสเตอร์ ใบปิดหนัง ฟิล์มภาพยนตร์ ภาพยนตร์ไทย จีน ฝั่ง อินเดีย
Read more.