พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอาจารย์ศรี ธมฺมปาโล วัดโคกเหรียง
ชื่อ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอาจารย์ศรี ธมฺมปาโล วัดโคกเหรียง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา บริหารจัดการโดย พระครูโสภณคณาภิบาล เจ้าคณะอำเภอคลองหอยโข่ง เจ้าอาวาสวัดโคกเหรียง เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน อาจารย์ศรี ธมฺมปาโล ตั้งอยู่ที่วัดโคกเหรียง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
Read more.
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกือเม็ง
ชื่อ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกือเม็ง สถานที่ตั้ง ๕๖ หมู่ ๑ ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา บริหารจัดการโดย นายสมาน โดซอมิ (ประธานศูนย์) เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ แนวคิดของพิพิธภัณฑ์ เดิมที เป็นที่เก็บของสะสมของนายสมาน โดซอมิ ที่ชอบของโบราณที่มีแล้วในบ้าน ที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ แต่ทางชุมได้มีความคิดที่จะตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
Read more.