ชื่อ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

สถานที่ตั้ง สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา

บริหารจัดการโดย สถาบันทักษิณคดีศึกษา

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
มีหน้าที่เก็บรวบรวมวัตถุ ข้อมูล รูปแบบต่าง ๆ ของภาคใต้ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง นำเสนอในลักษณะการจัดนิทรรศการถาวรภายในอาคาร ๔ กลุ่ม จำนวน ๒๖ ห้องจัดแสดง ห้องค้นคว้าเพิ่มเติม ๕ ห้อง วัตถุจัดแสดง (ของจริงและจำลองประมาณ ๔๙,๐๐๐ ชิ้น มีห้องคลัง ๓ ห้อง

การนำเสนอในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา เพื่อแสดงวัฒนธรรมภาคใต้ทุกแง่มุม กลุ่มผู้ชมหลักคือนักเรียน นักศึกษาในภาคใต้ สนับสนุนการสอนในมหาวิทยาลัย
การรวบรวมข้อมูลแบ่ง ๔ กลุ่ม ตามหลักคติชนวิทยา คือ ข้อมูลวรรณกรรมท้องถิ่น ข้อมูลวัตถุของจริง ข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง
มีนิทรรศการสำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียนและสัญจร