ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ชื่อ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริหารจัดการโดย ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้บริการสืบค้นทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้า ข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา นิทรรศการเรื่องราวการแสดง
Read more.
พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
ชื่อ พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน สถานที่ตั้ง ๖ ซอย ๓ ถนนศรีธรรมโศก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช บริหารจัดการโดย นายวาที ทรัพย์สิน และครอบครัว เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ รวบรวมหนังตะลุงโบราณและหนังตะลุงในประเทศเพื่อนบ้าน
Read more.