ชื่อ พิพิธภัณฑ์วัดบ้านด่าน

สถานที่ตั้ง ๖๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐

บริหารจัดการโดย พระครูสังฆรักษ์สมเกียรติ กิตฺติปญฺโญ

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ 
เล่าเรื่องชุมชนวัด วิถีดั้งเดิม สร้างสรรค์ วิกฤต ศาสตร์พระราชา