ชื่อ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเตย

สถานที่ตั้ง ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

บริหารจัดการโดย พระครูประภัศร์ธรรมวาที (เจ้าอาวาสวัดหัวเตย)

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
วัตถุและข้อมูลที่มีในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อให้รู้จักภูมิหลัง ทางประวัติศาสตร์ชุมชน เป็นตัวเชื่อมอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้ผู้คนได้เข้าใจวิถีชุมชน ดั้งเดิม อันเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูล ได้แก่ ประวัติศาสตร์ชุมชนดอนทราย ชื่อบ้านนามเมือง, ศิลปะและวัฒนธรรม, บุคคลสำคัญของชุมชน, ประวัติวัดหัวเตย, ผ้าพระบฏโบราณ, วรรณกรรมมุขปาฐะ, หมอพื้นบ้าน จัดแสดงวัตถุและข้อมูลในอาคารถาวร จำนวน ๑ ห้อง