งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นงานที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรให้ความสำคัญและดำเนินการต่อเนื่องมานับสิบปี โดยเฉพาะการสร้างพื้นที่ให้กับคนทำงานพิพิธภัณฑ์ได้มีมาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านพิพิธภัณฑ์ และสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันของคนทำพิพิธภัณฑ์ในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ เพิ่มทักษะการทำงาน และความเข้มแข็งให้กับคนทำพิพิธภัณฑ์

งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ “ทักษิณถิ่นไทย ใต้ร่มพระบารมี” เป็นงานที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ได้ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 ณ วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในรูปแบบของการจัดแสดงวัตถุจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคใต้ 31 แห่ง เวทีเสวนา และการแสดงพื้นบ้าน เพื่อสร้างพื้นที่ให้คนในท้องถิ่นได้ทำความรู้จักกับคนทำพิพิธภัณฑ์ เรื่องราวความรู้ที่มีในพิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะชนและอาจสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต นอกจากการแสดงตัวตนของพิพิธภัณฑ์แล้ว งานนี้ยังจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อคนในภาคใต้ทั้งในเรื่องศิลปวัฒนธรรม และการดำรงชีวิต

ความคิดและกระบวนการทำงานของเครืข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ เริ่มต้นประมาณกลาง พ.ศ. 2559 เริ่มตั้งแต่การรวมตัวของคนทำพิพิธภัณฑ์ภาคใต้ใน จ.สงขลาที่เคยร่วมจัดงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกับศูนย์ฯ และการศึกษาดูงานการจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนาที่จังหวัดพะเยา มาร่วมกันคิดประเด็นการจัดงาน การสร้างคณะทำงาน การวางแผนการทำงาน การชักชวนคนทำพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในจังหวัดอื่นๆ มาร่วมจัดนิทรรศการ การลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกวัตถุ การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร การเก็บข้อมูลจากผู้คนในชุมชน การออกแบบนิทรรศการ การบริหารจัดการเวลา การใช้สื่อเพื่อให้เหมาะกับผู้ชม ฯลฯ โดยมีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน

นิทรรศการชุดนี้ นอกจากจากจะเป็นการบันทึกและส่งต่อความหลากของพิพิธภัณฑ์ และศิลปวัฒนธรรมของภาคใต้ที่สะท้อนผ่านคนทำพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ทั้ง 31 แห่งแล้ว ยังต้องการให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจกัน ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ในการสานพลังในการทำงานร่วมกัน และอาจสร้างแรงบันดาลใจให้กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ต่อไปในอนาคต