พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
ชื่อ พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถานที่ตั้ง สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา บริหารจัดการโดย สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ มีหน้าที่เก็บรวบรวมวัตถุ ข้อมูล รูปแบบต่าง ๆ ของภาคใต้ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง นำเสนอในลักษณะการจัดนิทรรศการถาวรภายในอาคาร ๔ กลุ่ม จำนวน
Read more.
ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม
ชื่อ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๓ ถ.นครนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐ บริหารจัดการโดย ภาคประชาชนเมืองเก่าสงขลา เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ เป็นองค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ในการกระตุ้นจิตสำนึกรักท้องถิ่นเมืองสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกวัฒนธรรมในเมืองเก่าสงขลาและเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนสาระข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตลอดจนการขับเคลื่อนเมืองสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
Read more.