พิพิธภัณฑ์วัดบ้านด่าน
ชื่อ พิพิธภัณฑ์วัดบ้านด่าน สถานที่ตั้ง ๖๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐ บริหารจัดการโดย พระครูสังฆรักษ์สมเกียรติ กิตฺติปญฺโญ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์  เล่าเรื่องชุมชนวัด วิถีดั้งเดิม สร้างสรรค์ วิกฤต ศาสตร์พระราชา
Read more.
พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเตย
ชื่อ พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดหัวเตย สถานที่ตั้ง ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง บริหารจัดการโดย พระครูประภัศร์ธรรมวาที (เจ้าอาวาสวัดหัวเตย) เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ วัตถุและข้อมูลที่มีในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อให้รู้จักภูมิหลัง ทางประวัติศาสตร์ชุมชน เป็นตัวเชื่อมอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้ผู้คนได้เข้าใจวิถีชุมชน ดั้งเดิม อันเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูล ได้แก่ ประวัติศาสตร์ชุมชนดอนทราย
Read more.