ชื่อ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๓ ถ.นครนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐

บริหารจัดการโดย ภาคประชาชนเมืองเก่าสงขลา

เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
เป็นองค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ในการกระตุ้นจิตสำนึกรักท้องถิ่นเมืองสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกวัฒนธรรมในเมืองเก่าสงขลาและเป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนสาระข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตลอดจนการขับเคลื่อนเมืองสงขลาสู่เมืองมรดกโลก