พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
ชื่อ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี สถานที่ตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๒ บริหารจัดการโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี เป็นรูปแบบหนึ่งของพิพิธภัณฑสถานที่ให้ความรู้และดำเนินการวิจัยด้านธรรมชาติศึกษาและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรื่องของสิ่งมีชีวิต
Read more.
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
ชื่อ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐ โทร. ๐๘๗ –๒๗๙-๓๕๑๐ บริหารจัดการโดย นายอนุสรณ์ สุทธิวัฒน์ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ จากการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น กองทัพบกเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับสนองพระราชดำริ เข้าไปดำเนินงานในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
Read more.