อานนท์เธียเตอร์
ชื่อ อานนท์เธียเตอร์ สถานที่ตั้ง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บริหารจัดการโดย นายอนันต์ คำเรืองศรี เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ การนำเสนอเรื่องราวการอนุรักษ์จัดเก็บและจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับ ภาพยนตร์ไทยในอดีตและเรื่องราว ๑๔ จังหวัดภาคใต้ในรูปแบบ ภาพถ่ายเก่า โปสเตอร์ ใบปิดหนัง ฟิล์มภาพยนตร์ ภาพยนตร์ไทย จีน ฝั่ง อินเดีย
Read more.