หอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี หรือ พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ชื่อ หอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี หรือ พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว สถานที่ตั้ง ศาลเจ้าเล่งจูเกียง ๖๓ ถนนอาเนาะรู ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ๙๔๐๐๐ โทร. ๐๗๓ ๓๓๓ ๓๑๖ บริหารจัดการโดย มูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
Read more.
พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพะโคะ
ชื่อ พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพะโคะ สถานที่ตั้ง วัดพะโคะ ๖๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา บริหารจัดการโดย วัดพะโคะ (ประสานงานโดย พระศักรินทร์ สิริภทฺโท) ๐๘๒-๔๓๑๒๗๑๖ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ วัดพะโคะหรือวัดราชประดิษฐาน สร้างขึ้นราว พ.ศ. ๕๐๐ มีเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระมหาธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากเมืองลังกา นอกจากนี้มีพระพุทธไสยาสน์
Read more.