สัมภาษณ์นายสุชล ชูเพ็ง (ประธานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้)
ที่มาที่ไปหรือเป้าหมายของการจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ทักษิณถิ่นไทยใต้ร่มพระบารมี, วิธีดึงดูดหรือชักชวนเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ให้มาร่วมงาน, การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงาน, ประโยชน์ และการสร้างความเคลื่อนไหวให้กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
Read more.
สัมภาษณ์ผู้จัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกือเม็ง
มีความคาดหวังต่อผู้เข้ามาชมนิทรรศการอย่างไร, มีแนวคิดในการจัดแสดงนิทรรศการอย่างไรให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างแท้จริง, มีข้อเสนอแนะต่อการจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งนี้อย่างไรบ้าง
Read more.
สัมภาษณ์ผู้จัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา
มีความคาดหวังต่อผู้เข้ามาชมนิทรรศการอย่างไร, มีแนวคิดในการจัดแสดงนิทรรศการอย่างไรให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างแท้จริง, มีข้อเสนอแนะต่อการจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งนี้อย่างไรบ้าง
Read more.
สัมภาษณ์ผู้จัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพะโคะ
มีความคาดหวังต่อผู้เข้ามาชมนิทรรศการอย่างไร, มีแนวคิดในการจัดแสดงนิทรรศการอย่างไรให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอย่างแท้จริง, มีข้อเสนอแนะต่อการจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งนี้อย่างไรบ้าง
Read more.