• โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 2 Pergaduhan Teman | Friendly Quarrel

     

     

    ต่อเนื่องจากโครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 1 (2560) เยาวชนได้มีโอกาสทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม สำรวจอคติ และภาพเหมารวมที่ส่งผลต่อ ทัศนคติในเชิงลบและการเลือกปฏิบัติที่มีต่อคนที่แตกต่าง รวมทั้งเรียนรู้ผลกระทบของสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้  โดยเฉพาะในกลุ่มที่นับถือศาสนาต่างกัน ทำให้เปลี่ยนมุมมอง หรือทัศนะด้านลบบางอย่างที่เคยมี และเสริมทักษะให้เยาวชนทั้งด้านทักษะวัฒนธรรมและด้านการสื่อสารสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสื่อสารมุมมองของเยาวชนต่อสาธารณะในประเด็นทักษะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกับความขัดแย้งในภาคใต้ ผ่านกระบวนการการทำหนังสั้น ซึ่งโครงการประกวดฯ ในปีที่ 2 นี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคี ได้แก่ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สหภาพยุโรป (EU) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)   

    Written on Friday, 18 January 2019 10:39 in กิจกรรมล่าสุด Read 1391 times Read more...
Wednesday, 18 September 2013 23:15

De la religion au theatre en Chine

ภาพยนตร์สารคดีนำเสนอพิธีกรรมทางศาสนาในประเทศไต้หวันและฮ่องกง ที่มีทั้งศิลปะการแสดง (เต้นละครและโรงละครหุ่นเชิด) เป็นส่วนสำคัญในงานดังกล่าว

Presentation of religious ceremonies in Taiwan and Hong Kong : the performing arts (dance, drama and puppet theatre) play an important part.

Wednesday, 18 September 2013 23:14

Dances of the Kwakiutl

การร่ายรำของ Kwakiutl เป็นภาพยนตร์ที่มาจากการตัดต่อภาพบันทึกเมื่อ ค.ศ. 1950 ที่ Fort Rupert ใน British Columbia ภาพต่างๆ ได้รับการบันทึกไว้ในพิธี "Hamatsa" หรือ Cannibal dancing การร่ายรำดังกล่าวมีความน่าสนใจในเชิงศิลป์ของอินเดียนที่อาศัยอยู่ทางชาย ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ

Dances of the Kwakiutl is composed of fragments filmed in 1950 in Fort Rupert, British Columbia. They were made during a performance by those still familiar with the tradition of 'Hamatsa' or cannibal dancing. This type of dance was brought to impressive artistic heights by the Kwakiutl people of the Northwest coast.

Wednesday, 18 September 2013 23:12

Consulting Embah Wali

ภาพยนตร์ในชุดนี้วิเคราะห์ระบบคิดและการประกอบพิธีกรรมของผู้ที่ศรัทธาในผู้ นำอันศักดิ์สิทธิ์นาม Embah Wali ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใน Blitar, เกาะชวาตะวันออก เกี่ยวข้องกับมหรสพหรือ wayang ในฐานะรูปลักษณ์ของชีวิต พิธีกรรมหมายรวมถึงการแสดงและผู้แสดง

These companion films examine the philosophy and ritual practices of the followers of a holy man popularly known as Embah Wali. The movement, centred in Blitar, East Java, regards wayang as a model for living. Their ritual practices involve the performance of a unique form of wayang with human actors.

Wednesday, 18 September 2013 23:07

Altar of Fire

ภาพยนตร์เรื่องนี้บันทึกกระบวนพิธี ตลอด 12 วัน ซึ่งประกอบขึ้นโดย Mambudiri Brahmins ที่ Kerala ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1975 พิธีดังกล่าวอาจเป็นการประกอบพิธีครั้งสุดท้ายของพิธีที่มีชื่อเรียกว่า Agnicayana ซึ่งพิธีกรรมนี้มีอายุย้อนไปราว 3,000 ปี และอาจเป็นพิธีที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติที่เหลือรอดจนถึงปัจจุบัน ผู้คนจำนวนไม่น้อยเคยคิดว่าพิธนี้สูญหาย หรือไม่เคยทีคนนอกเคยเข้าร่วมในพิธกีีรรมเลย พิธีกอปรขึ้นจากนักบวชราว 17 คน และการใช้น้ำจากผล Soma ซึ่งเป็นพืชที่ก่อให้เกิดภาพหลอนในยามบริโภค และปลูกในแถบเทือกเขาหิมาลายันตะวันตก ผสมรวมกับสสารอื่น โดยจะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า และมีการร่ายมนตร์ตลอดระยะเวลา 7 เดือน พิธีกรรมยังประกอบด้วยหิ้งบูชาที่ก่อขึ้นเป็นรูปนกจากอิฐจำนวนนับพันก้อน

Wednesday, 18 September 2013 21:31

Un jour a Panaoti

วันหนึ่งของการเดินในหมู่บ้าน Newar ของ Panaoti ประเทศเนปาล ได้พบเห็นการดำเนินชีวิตของผู้คนในหมู่บ้าน อาทิ การใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ ความเชื่อ ความศรัทธา ภาพยนตร์นำเสนอภาพที่เป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องมีคำบรรยาย แต่ก็สามารถเข้าใจกับวิถีความเป็นอยู่ได้อย่างดี

One day of walking in the village of Newar Panaoti Nepal being a witness to the lives of people in the village, such as daily use. Occupational faith belief that the film is presented without subtitles. I can understand the way as well.

Wednesday, 18 September 2013 21:09

Chez les Yami : Inauguration d'un makarang

บนเกาะ Botel Tobago ประเทศใต้หวัน เมื่อตรงกับเดือนหนึ่งทางจันทรคติ (กรกฎาคม-สิงหาคม) ชาว Yami ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่นี้จะมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีขอบคุณธรรมชาติ พวกเขาจะรวมตัวกันสวดมนต์สลับด้วยการตบมือตามเป็นจังหวะซึ่งเป็นรูปแบบที่ ปฏิบัติ การรวมตัวจะทำขึ้นภายในบ้านที่อยู่อาศัยของเขาเอง พิธีอีกส่วนหนึ่งจะจัดกันที่อาคารที่สร้างขึ้นตามรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ ใช้สำหรับประกอบพิธี ที่นี่มีการเฉลิมฉลองพิธีการเปิดตัวอาคารที่เรียกว่า Makaranga หลังจากพิธีจะมีแบ่งปันเผือกมัน เนื้อหมู และปลาซึ่งเชื่อว่าจะเป็นบรรณาการให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้มาช่วยปก ป้อง Makaranga ของพวกเขา

Wednesday, 18 September 2013 21:08

Tarap la vallee aux chevaux excellents

ภาพยนตร์สารคดีนำเสนอเรื่องราวกิจกรรมประจำวันและการปฏิบัติทางศาสนาของชาวเนปาลในหมู่บ้านของ Tarap

Daily and religious activities of the inhabitants of the Nepalese village of Tarap.

Wednesday, 18 September 2013 21:07

Pour endormir Lakshmi

ภาพยนตร์สารคดีอธิบายเทคนิคของมารดาในการดูแลบุตรของครอบครัวฮินดู ซึ่งเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาในครอบครัวของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดู (Brahmans) ในแคว้นทมิฬของประเทศอินเดีย

Description of mothering techniques in an undivided family of Brahmans in Tamil country, India.

Wednesday, 18 September 2013 20:59

Botel-Tabogo : L'ile des hommes

เกาะ Botel Tabogo ของประเทศไต้หวันมีประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้มีเรียกว่าพวก Yami ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการทำไร่ และประกอบอาชีพทางการประมง ผู้คนที่นี่อยู่กันด้วยการแบ่งปันอาหารซึ่งกันและกัน เมื่อมีผลผลิตทางการเกษตรก็จะนำมารวมกันประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อจากนั้น ก็แบ่งปันในจำนวนที่เท่าๆกัน เช่นเดียวกับการทำประมงเมื่อได้ปลาจากการออกทะเลก็นำมาแบ่งปัน ภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้นำเสนอความเป็นอยู่ของชาว Yami ในหลายแง่มุมด้วยกัน อาทิ สภาพทั่วไปของความเป็นอยู่ สภาพบ้านเรือน รวมทั้งงานศิลปะ เป็นต้น

Wednesday, 18 September 2013 20:58

La fete des eaux a Vientiane

เวียงจันทน์เมืองหลวงที่เงียบสงบของประเทศลาวมีประเพณีการแข่งเรือเพื่อเป็น การเฉลิมฉลองและสักการะพญานาค "nagas" (water spirits) ตามความเชื่อที่มีมาช้านานว่าเป็นผู้นำมาซึ่งความชุ่มฉ่ำของพื้นที่เพื่อ เอื้อประโยชน์ต่อการเพาะปลูก พบกับพิธีกรรม ความเชื่อ ความสนุกสนานจากภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้

Vientiane, the capital of a peaceful country with a regatta to celebrate and worship the dragon "nagas" (water spirits) based on the belief that there is a long history as a leader the juiciness of the area to benefit the nursery. planting. The rituals, beliefs, the fun of this film.