กิจกรรมที่ผ่านมา (4)

โครงการกิจกรรมเยาวชน การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สารคดีชุมชม (เด็กแอ๊นท์) “เรื่องเล่าจากบ้านฉัน” เป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของ “นักมานุษยวิทยา” ผ่านการสร้างสรรค์สารคดีเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองสร้างสรรค์สารคดีเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นของตนเอง โดยมีเป้าหมายสำคัญให้เยาวชนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจผู้คนและเรื่องราวต่างๆ ในชุมชนของตนเอง เกิดเป็นความภูมิใจในอัตลักษณ์ศักดิ์ศรีของชุมชนท้องถิ่น และชาติพันธุ์ของตนเอง ภายใต้แนวคิดที่ว่า หากเยาวชนยังไม่มีความเข้าใจและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ศักดิ์ศรีของชุมชนตนเองแล้ว ก็ยากที่จะไปทำความเข้าใจคนอื่น เพราะการทำความเข้าใจตนเองก็คือการเรียนรู้ที่ยอมรับและเคารพความแตกต่างหลากหลายที่มีอยู่ในสังคมอันเป็นหัวใจสำคัญของ “มานุษยวิทยา” รับทราบข้อมูลข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ Dek-Ant เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/DekAnthro ลิงค์หนังสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube : Dek-Ant www.youtube.com/user/DekAnthro
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้จัดงานเสวนาภาพยนตร์ “พลวัตของแนวคิดชาตินิยมในอาเซียน: กรณีศึกษาอินโดนีเชียและมาเลเซีย” ซึ่งได้จัดฉายภาพยนตร์จากประเทศอินโดนีเซีย เรื่อง Tanah Surga Katanya ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นำการเสวนาโดย รศ. ดร. กำจร หลุยยะพงศ์ จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอาจารย์สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ อาจารย์พิเศษ ประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากการฉายภาพยนตร์เรื่อง…
Page 1 of 2
SFbBox by EnterLogic