• โครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 2 Pergaduhan Teman | Friendly Quarrel

     

     

    ต่อเนื่องจากโครงการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร” ปีที่ 1 (2560) เยาวชนได้มีโอกาสทำความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม สำรวจอคติ และภาพเหมารวมที่ส่งผลต่อ ทัศนคติในเชิงลบและการเลือกปฏิบัติที่มีต่อคนที่แตกต่าง รวมทั้งเรียนรู้ผลกระทบของสถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้  โดยเฉพาะในกลุ่มที่นับถือศาสนาต่างกัน ทำให้เปลี่ยนมุมมอง หรือทัศนะด้านลบบางอย่างที่เคยมี และเสริมทักษะให้เยาวชนทั้งด้านทักษะวัฒนธรรมและด้านการสื่อสารสาธารณะ มีส่วนร่วมในการสื่อสารมุมมองของเยาวชนต่อสาธารณะในประเด็นทักษะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกับความขัดแย้งในภาคใต้ ผ่านกระบวนการการทำหนังสั้น ซึ่งโครงการประกวดฯ ในปีที่ 2 นี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคี ได้แก่ ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สหภาพยุโรป (EU) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)   

    Written on Friday, 18 January 2019 10:39 in กิจกรรมล่าสุด Read 1391 times Read more...
Tuesday, 17 September 2013 10:49

Daba : portrait of a Na shaman

กลุ่มชาติพันธุ์ Na เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบสูงเทือกเขา หิมาลัย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อ หลังจากที่ไม่มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาเป็นเวลานาน ผู้ที่ทำพิธีกรรมเรียกว่า Daba ปัจจุบันยังมีชายชราชื่อ Dafa Luzo ทำหน้าที่ดังกล่าวอยู่ ภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอเรื่องราวของขายชราคนนี้และพิธีกรรมที่เกิดขึ้นให้ เห็น

After more than a quarter of a century without any form of religious ceremony, the Na, an ethnic group living on the Himalayan plateau, began openly practising their religion again in the early 1990s. Their priests are called daba. Among the few old shamans who are still living today, Dafa Luzo is the most remarkable. As the main character in the film, we see him looking after his farm and his family, as well as performing rituals to expel all unclean spirits and demons and honour his ancestors. His main worry, and his greatest hope, is to make sure his knowledge is safely handed down to the next generation.

Monday, 16 September 2013 20:06

Ika Hands

ในแถบเทือกเขาสูงของโคลัมเบียตอนเหนือ ชีกลุมไอกาอาศัยอยู่อย่างโดเดี่ยว และยังชีพด้วยการเพาะปลูกขนาดย่อม และเลี้ยงสัตว์จำนวนไม่มากนัก พวกเขาคิดอยู่เสมอว่า ตนเองเป็นลููกหลานของชนเผ่ามายา ที่หนีจจากเหตุการณ์ความววุ่นวายและสงครามในช่วงยุคทองของอารยธรรมอเมริกา กลาง โดยหนีจากพื้นทหุบเขาห่างไกลของ Sierra Nevadas ในโคลัมเบีย พวก Ika ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงในระดับ 5,000 - 15,000 ฟุต ในลักษณะที่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายประชากร ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาจะพึงพิงกับทักษะที่หลากหลาย ที่เป็นความชำนาญที่หาได้ยากยิ่ง แรงที่พวกเขาลงจะตอบสนองทั้งงานและความเชื่อ ซึ่งเขาเชื่อว่า สองสิ่งนี้เกี่ยวพันและจะสร้างความสมดุลย์ในชีวิต ทั้งกลางวันและกลางคืนมีความยาวนานและเต็มไปด้วยความยากลำบาก Mama Marco เป็นตัวแทนของกลุ่ม Ika ที่จะแสดงให้เห็นพลังของสรรพสิ่งที่สร้างสรรค์จากการลงมือทำ เขาเป็นทั้งชาวนาไร่ ผู้ครองเรือน และยังทำหน้าที่ในทางศาสนาอีกด้วย

Monday, 16 September 2013 19:54

Deep Hearts

Deep Hearts เป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่อกลุ่มชน Bororo Fulani ซึ่งเป็นกลุ่มคนเร่ร่อนในแถบตอนกลางของประเทศไนเจอร์ ชื่อของภาพยนตร์มีนัยสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับความคิดและการวางตัวของผู้คนใน กลุ่มสังคม Deep Hearts อธิบายถึงพิธีกรรม Gerewol อันเป็นพิธีที่จัดขึ้นในฤดูฝน เมื่อสายตระกูล 2 สายมาประชันขันแน่ง เพื่อเลือกชาย โบโรโร ที่สมบูรณ์แบบที่สุด นั่นหมายถึงการพิจารณาความงดงามทั้งร่างกายและจิตใจ ผู้ชนะจะเลือกหญิงสาวของอีกสายตระกูลหนึ่ง และมีการโห่ร้องด้วยน้ำเสียงของความเป็น "วัวฉกรรจ์" ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นความพยายามในการตั้งคำถามจากพิธีกรรมของโบโรโร ที่มีต่อมนุษยชาติทั้งมวล

Monday, 16 September 2013 13:12

In the light of reverence

ภาพยนตร์เรื่อง In the light of reverence เป็นการนำเสนอความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมอเมริกันกับสถานที่ที่เป็นธรรมชาติ จำนวนสามแห่งถือเคารพนับถือโดยคนพื้นเมือง ได้แก่ที่ราบสูงโคโลราโดในแถบตะวันตกเฉียงใต้ Mount Shasta ในแคลิฟอร์เนียและ Devils Tower ในไวโอมิง สถานที่ทั้งหมดอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้และ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นที่หวงแหนของชนพื้นเมือง พวกเขาพยามยามที่จะรักษาพื้นที่เหล่านี้ไว้จึงสร้างความขัดแย้งกับกลุ่มผล ประโยชน์ บรรดานักปีนเขา พบกับการต่อสู้ของกลุ่มพื้นเมืองที่จะพยายามรักษาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ต่อ ไป

Monday, 16 September 2013 08:42

Into the Field

ภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายให้เห็นชีวิตประจำวันของเหล่านางชีที่อาศัยอยู่ในวัด ออร์โธดอกซ์โรมาเนีย เมือง Varatec สมาชิกทั้ง 450 คนที่พำนักอยู่ในวัดแห่งนี้ อาศัยกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ในบ้านเดี่ยว เหมือนกับในหมู่บ้านของคนทั่วป แตกต่างจากสภาพการอยู่อาศัยในวัดที่รวมกันอยู่อย่างในแบบที่เคยพบเห็น ตลอดทั้งปี เหล่านางชีจะปฏิบัติกิจในเคหะสถานพร้อมกับหน้าที่ทางศาสนา ทั้งต่อชุมชนและโบสถ์ หากเราเพ่งพินิจความงามที่ปรากฏภาพของศาสนมณฑลแล้ว ภาพยนตร์บอกเล่ากิจวัตรของเหล่านางชี ประสบการณ์ ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องราวศาสนกิจ ภาพยนตร์บันทึกความธรรมดาสามัญ สัมพันธภาพของเหล่านางชี กิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน และยังกล่าวถึงโดยย่นย่อถึงวิธีทางที่ก่อขึ้นเป็นตัวตนของพวกเธอในพื้นทีที่ เสมือนแบ่งแยกแต่ยังคงเกี่ยวพันระหว่างบ้านและโบสถ์

Monday, 16 September 2013 08:33

In Pursuit of the Siberian Shaman

ลัทธิวิญญาณในของไซบีเรียตกอยู่ภายใต้การกดทับของหมอสอนศาสนา และการรณรงค์ต่อต้านศาสนาของโซเวียต ลัทธิดังกล่าวกลับปรากฏมากขึ้นภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต และเหล่าผู้ประกอบพิธีใหม่ๆ เหล่านี้ กลับแสดงตัวตนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ผู้คนเหล่านี้เป็นใคร? พวกเขาเป็นพวกมิจฉาชีพ นักมายากล นักธุรกิจ หรือผู้ต่อสู้ทางวัฒนธรรม?

Sunday, 15 September 2013 20:49

Full Circle

ในช่วงฤดร้อน ค.ศ. 2001 ภายใต้รัฐบัญญัติการปกป้องสุสานของอเมริกันพื้นถิ่นและการส่งคืนสมบัติ วัฒนธรรม, เสาวิญญาณต้นหนึ่งซึ่งเป็นงานสะสมของพิพิธภัณฑ์พีบอดี้ (Peabody Museum) มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ส่งคืนกลับสู่ชมุชนต้นกำเนิด ชุมชน Tlingit ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐอลัสกา การเดินทางของเสาวิญญาณ เริ่มต้นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว ในยุคของการสำรวจแฮริแมน (Harriman Expedition) จากมู่บ้านอันไกลโพ้นของ Gash ที่แคปฟอกซ์ (Cape Fox) การเดินทางในครั้งนี้เริ่มต้นจากเมืองแคมบริดจ์ รัฐแมสซาจูเซทท์ จนถึงเมืองแคทชิงแคน อลัสก้า เป็นสถานที่ซึ่งชุมชนแคป ฟอกซ์ ประกอบพิธีต้แนรับเสาวิญญาณคืนสู่เหย้า

In the summer of 2001, under the Native American Graves Protection and Repatriation Act, a totem pole in the Peabody Museum at Harvard University was returned to its original owners' ancestors, a Tlingit community in Southeast Alaska. The journey of the pole began a hundred years ago when it was removed by the Harriman Expedition from the deserted village of Gash at Cape Fox. The totem pole makes its way from Cambridge, Massachusetts to Ketchikan, Alaska, where the Cape Fox community holds a ceremony to welcome home artifacts taken by the Expedition.

The Hamat'sa หรือ "Cannibal Dance" (ร่ายรำการกินมนุษย์) เป็นพิธีกรรมที่เป็นภาพลักษณ์สำคัญของกลุ่ม Kwakwaka'wakw (Kwakiutl) people ในบริติช ดคลัมเบีย (British Columbia) ภาพยนตร์นี้ย้อนรอยประวัติศาสตร์การบอกเล่าทางมานุษยวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ การร่ายรำนี้ ด้วยการกลับไปดูภาพยนตร์เก่าที่เกี่ยวข้องกับชุมชนพื้นถิ่น เพื่อฉายให้เห๊นมุมมองที่เปลี่ยนแปลงของการร่ายรำในปัจจุบัน ภาพยนตร์อีกส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ทำงานของผู้สร้างภาพยนตร์ ภาพยนตร์เรื่องนี้จะตั้งคำถามเกี่ยวกับจรรยาบรรณาในการสร้างตัวแทนทาง ชาติพันธุ์ และยังสะท้อนการต่อรองระหว่างการทำงานของนักมานุษยวิทยากับสมาชิกที่ี่้ร่วม วิจัย

The Hamat'sa (or "Cannibal Dance") is the most important-and highly represented-ceremony of the Kwakwaka'wakw (Kwakiutl) people of British Columbia. This film traces the history of anthropological depictions of the dance and, through the return of archival materials to a First Nations community, presents some of the ways in which diverse attitudes toward this history inform current performances of the Hamat'sa. With a secondary focus on the filmmaker's fieldwork experience, the film also attends specifically to the ethics of ethnographic representation and to the renegotiation of relationships between anthropologists and their research partners.

Caime ชนพื้นถิ่นชาว Xavante แสดงความเห็นไว้ที่ช่วงเกริ่นนำของวิดีโอเกี่ยวกับมูาบ้านของเขา Pimentel Barbosa ในเมือง Mato Grosso ประเทศบราซิล เขาได้เรียนรู้วิธีใช้กล้องวิดีโอ และเป็นจุดเริ่มต้นของการเก็บภาพเพื่อการบันทึก กล้องของเขามีบทบาททางการศึกษา สำหรับสอนให้คนในหมู่บ้านรู้จักพิธีกรรม และการเดินทางออกล่าสัตว์ ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ กล้องยังเป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง และบันทึกความทรงจำเพื่ออนุรักษ์ประเพณีสำคัญของชุมชน นอกจากนี้ วิดีโอยังทำหน้าที่สื่อสารสำหรับการพบปะในกลุ่มผู้นำ ซึ่งจัดในพื้นที่อันห่างไกล หรือใช้สำหรับบันทึกความพิลึกพิลันของวัฒนธรรมอื่น เช่นวงดนตรีเฮวี่เมทัลเข้ามาแสดงในหมู่บ้าน บทบาทของเขาในการถ่ายทำวิดีโอของ Caime ทำให้เขามีโอกาสเดินทางและหาประสบการณ์ในวัฒนธรรมอื่น

Caime, a Xavante Indian, comments on the introduction of video documentation to his village, Pimentel Barbosa in Mato Grosso, Brazil. He recalls learning to use video equipment and becoming more selective with the images he chooses to record. His camera fills an educational role, teaching the whole village about ceremonies and hunting trips in which not everyone may participate. It also functions as a tool for self-evaluation, and as a collective memory aid in preserving important traditions. Video can communicate meetings between leaders that take place far away or record the idiosyncrasies of other cultures when a heavy metal band comes to visit the village. His role as a video-maker has allowed Caime to travel and experience other cultures.

Friday, 13 September 2013 11:07

Islam: Empire of Faith

ตั้งแต่กำเนิดศาสดาพยากรณ์มูฮัมมัด จนถึงชัยชนะของกษัตริย์ออตโตมัน ผลงานชิ้นนี้ฉายให้เห็นอารยธรรมที่ย้อนไปกว่าพันๆ ปีแรก โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ อรรถาธิบายเกี่ยวกับศิลปะอิสลาม และการสัมภาษณ์ผู้รู้และนักวิชาการถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมอิสลาม และอารยธรรมนีี้เองที่ส่งอิทธิพลอย่างสำคัญต่อวัฒนธรรมตะวันตกและ ประวัติศาสตร์โลก โรเบิร์ต การ์ดเนอร์กล่าวถึงการผลิตภาพยนตร์เรื่อง อิสลาม จักรวรรดิแห่งศรัทธา ว่าเป็นข้อท้าทายตั้งแต่เริ่มต้น เพราะเรื่องราวครอบคลุมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกว่าพันปี และมีอิทธิพลในหลายบริเวณบนโลกใบนี้ "เราจำเป็นที่จะต้องนำเสนอภาพประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ที่เป็นทั้งฉากแสดงและฉากร่วมสมัยของสถาปัตยกรรมอิสลามและชีวิตในเมือง เพืื่อให้เราเข้าถึงอดีต แต่ยังคงความรู้สึกของความจริงแท้ แม้ฉากตอนจะมีลักษณะพาฝันและดึงดูดความประทับใจ หากแต่ยังเอื้อให้ผู้ชมรู้สึกว่า สิ่งที่ชมอยู่ต่อหน้ามีความถูกต้องทางประวัติศาสตร์"

From the birth of the prophet Muhammad to the glories of the Ottomans, this ground-breaking work illuminates the first thousand years of a misunderstood civilization. Historical enactments; a remarkable explication of Islamic art; and interviews with scholars recount the rise of the islamic civilization and it's profound impact on Western Culture and world history. Robert Gardner talked about the production of Islam: Empire of Faith that it was a big challenge from the beginning, simply because it covered more than a thousand years of history and culture, and a very large part of the world. We knew that we had to find a way to present images of cultural history — both re-enacted scenes and contemporary scenes of Islamic architecture and city life — in a way that would evoke the past, but maintain a sense of authenticity. The scenes would be dream-like and impressionistic but would still give viewers a sense that what they were seeing was accurate in historical terms.