ภาพยนตร์ชาติพันธุ์ (332)

เป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้าน Salmé ในประเทศเนปาล มีชีวิตอยู่ด้วยการทำฟาร์มบริเวณเชิงเขาที่ซึ่งมีพืชพรรณที่เติบโตแตกต่าง กันไปที่ระดับความสูงที่แตกต่างกัน พบเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้ The villagers of Salmé, in Nepal, farm a mountainside where different cereals are grown at different altitudes.
เป็นเรื่องของชนเผ่ามองโกลในประเทศจีน ภาพยนตร์มี 2 ตอน ตอนแรกนำเสนอชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมองโกลที่เร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ ย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมของช่วงเวลา ตอนที่ 2 ก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวของความเป็นอยู่ของชาวมองโกลที่เผชิญกับความ เปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ แต่ความเป็นอยู่ก็ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมกับความเชื่อที่มีอยู่ The film is in two parts and focuses on the Mongols living in the Inner Mongolia Autonomous Region…
Shri T. Khrishnamacharya ชายที่เต็มไปด้วยความรู้ทางด้าน ปรัชญา กวี นักดนตรีบำบัดโรคและโยคี ได้จัดให้มีการฉลองวันเกิดอายุ 100 ปีของเขาในเดือนพฤศจิกายน ปี 1988 ที่เมือง Madras ประเทศอินเดีย มีพระจากศาสนาพราหมณ์จำนวน 108 รูปได้รับเชิญมาเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสฉลองวันเกิด (มีการสวดมนต์, fumigations, ร่าย, และอื่น ๆ ในงานเฉลิมฉลอง ) Khrishnamacharya เป็นผู้มีความรู้ทางด้านโยคะเขาเป็นทั้งนักปฏิบัติ และสอนโยคะด้วย เรื่องราวของเขาถูกรวบรวมเป็นเอกสารจัดเก็บไว้ด้วย
Page 1 of 23