ร่วมงานกับเรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการ (สังกัดกลุ่มงาน วิจัยและพัฒนา)

ไฟล์ : 2018_20180925133236-1.pdf

ขนาด : 0.05 MB

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล และ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ (สังกัดกลุ่มงาน คลังข้อมูล)

ไฟล์ : 2018_20180923141258-1.pdf

ขนาด : 0.06 MB

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการ และ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ (สังกัดกลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์)

ไฟล์ : 2018_20180919173413-1.pdf

ขนาด : 0.10 MB

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ ๑ อัตรา (สังกัดกลุ่มงานคลังข้อมูล)

คุณสมบัติ

๑. การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๓. มีประสบการณ์งานโครงการทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๔. ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับพอใช้

๕. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

๖. มีความละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

- ติดต่อประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- จัดเตรียมเอกสารและบันทึกรายงานการประชุม

- จัดทำขออนุมัติโครงการ ร่างสัญญา ดูแลการเบิกจ่าย ติดต่อนัดหมาย จัดเก็บเอกสาร ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

- ดูแล และประสานงานด้านการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก

- รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายเดือนต่อหัวหน้ากลุ่มงาน

- รายงานผลการดำเนินงานโครงการรายเดือน ในระบบติดตาม

- สรุป และประเมินผลกิจกรรมในโครงการ

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงาน

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

- ให้ผู้สมัครส่งงานเขียนในห้วข้อ ท่านคิดว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ มีความสำคัญและบทบาทอย่างไรต่อการสนับสนุนการทำงานวิชาการของนักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

- สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ๒ ชุด

- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ชุด

- รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)

- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

- หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย

- ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ (ยื่นภายหลังการสอบสัมภาษณ์)

เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ www.sac.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๐ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และศูนย์ฯ จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๘๘๐-๙๔๒๙ ต่อ ๓๒๑๒

วิธีการคัดเลือก

ศูนย์ฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด

ไฟล์ : 2018_20180911185927-1.pdf

ขนาด : 0.18 MB

ไฟล์ : 2018_20180911185927-2.pdf

ขนาด : 0.19 MB

เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล ๑ อัตรา (สังกัดกลุ่มงานคลังข้อมูล)

คุณสมบัติ

๑. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ มานุษยวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๓. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในงานวิชาการด้านมานุษยวิทยา

๔. มีประสบการณ์ด้านการจัดการข้อมูล หรือการศึกษา ค้นคว้า งานวิชาการในสาขาวิชามานุษยวิทยา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๕. มีความรู้ความเข้าใจระดับพื้นฐาน เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลสารสนเทศ

๖. มีความสามารถในการสรุปประเด็นและสาระสังเขปจากเอกสารงานทางวิชาการ

๗. มีความสามารถในการรวบรวม จำแนก ให้คำอธิบาย และจัดเก็บข้อมูล

๘. มีความสามารถในการประเมินข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

๙. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ

- จัดทำและจัดการข้อมูล และร่วมพัฒนาฐานข้อมูลด้านชาติพันธุ์

- สำรวจ ค้นคว้า รวบรวม ประมวล จัดการ จัดเก็บข้อมูลวิชาการทางมานุษยวิทยา ทั้งจากเอกสารและภาคสนาม

- ตรวจสอบ คัดเลือกข้อมูล นำข้อมูลเข้าระบบ

- จัดทำและจัดการข้อมูลตามมาตรฐานสากล

- ติดต่อประสานงานและบูรณาการ การทำงานกับเครือข่าย

- บริหารงานและกิจกรรมในโครงการให้ดำเนินไปตามแผน

- วางแผนการดำเนินงานและจัดทำโครงการที่รับผิดชอบ

- สรุปรายงานผลโครงการประจำเดือน/ไตรมาส

- ประสานงานกับบุคคล/หน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาข้อมูลและฐานข้อมูล เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมดำเนินไปตามที่ได้รับมอบหมาย

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

- ให้ผู้สมัครส่งงานเขียนในหัวข้อ ท่านคิดว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล มีความสำคัญและบทบาทอย่างไรในการสนับสนุนงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ

- สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ๒ ชุด

- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ชุด

- รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)

- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

- หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย

- ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ (ยื่นภายหลังการสอบสัมภาษณ์)

เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ www.sac.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๐ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และศูนย์ฯ จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๘๘๐-๙๔๒๙ ต่อ ๓๒๑๒

วิธีการคัดเลือก

ศูนย์ฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด

ไฟล์ : 2018_20180911185129-1.pdf

ขนาด : 0.18 MB

ไฟล์ : 2018_20180911185129-2.pdf

ขนาด : 0.19 MB

นักวิชาการ ๑ อัตรา (สังกัดกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา)

คุณสมบัติ

๑. การศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

๓. มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยด้านชาติพันธุ์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๔. มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับดี

๕. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

๖. สามารถทำงานเต็มเวลา ตั้งแต่ ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

๗. มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเครือข่ายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

- สำรวจ ค้นคว้าเอกสารงานวิจัย และเก็บข้อมูลในชุมชนชาติพันธุ์

- วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่วัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ์

- ติดต่อประสานงานกับนักวิชาการภายในและภายนอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาชุมชนชาติพันธุ์

- ดำเนินงานจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ

- วางแผนการทำงานและพัฒนาเนื้อหาเพื่อทำแผนที่วัฒนธรรมชาติพันธุ์

- นำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และในเวทีวิชาการ

- ร่วมเสนอแนะความคิดในการสร้างและพัฒนาโครงการวิจัยและงานวิชาการของ ศมส.

- จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ของการศึกษาชุมชนชาติพันธุ์

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงาน

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

- ให้ผู้สมัครส่งงานเขียน โดยวิเคราะห์ว่ากระบวนการทางมานุษยวิทยาอะไรบ้าง ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความรู้เกี่ยวกับประเด็นชาติพันธุ์ในโลกปัจจุบัน โดยมีความยาว ๓ หน้ากระดาษ A๔

- สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ๒ ชุด

- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ชุด

- รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)

- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

- หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย

- ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ (ยื่นภายหลังการสอบสัมภาษณ์)

เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ www.sac.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๐ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และศูนย์ฯ จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๘๘๐-๙๔๒๙ ต่อ ๓๒๑๒

วิธีการคัดเลือก

ศูนย์ฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด

ไฟล์ : 2018_20180906162821-1.pdf

ขนาด : 0.12 MB

ไฟล์ : 2018_20180906162821-2.pdf

ขนาด : 0.19 MB

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ ๑ อัตรา (สังกัดกลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์)

คุณสมบัติ

๑. การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร​์และมนุษยศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. อายุไม่เกิน ๓๐ ปี

๓. มีประสบการณ์งานโครงการทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

๕. มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

- ติดต่อประสานงาน และติดตามการทำงานของเครือข่ายต่าง ๆ

- ติดต่อ และประสานงานกับวิทยากร สำหรับการจัดประชุม/อบรม

- ติดตามการทำงานและประเมินผลเครือข่าย ที่ได้รับทุน

- จัดเตรียมเอกสารและบันทึกรายงานการประชุม

- รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานประจำเดือน

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงาน

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

- ให้ผู้สมัครส่งงานเขียน หัวข้อ ท่านเข้าใจบทบาทของเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการอย่างไร และคิดว่าตัวท่านเองมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งนี้อย่างไร

- สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ๒ ชุด

- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ชุด

- รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)

- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

- หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย

- ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ (ยื่นภายหลังการสอบสัมภาษณ์)

เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ www.sac.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๐ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และศูนย์ฯ จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๘๘๐-๙๔๒๙ ต่อ ๓๒๑๒

ไฟล์ : 2018_20180830153508-1.pdf

ขนาด : 0.19 MB

ไฟล์ : 2018_20180830153639-2.pdf

ขนาด : 0.12 MB

นักวิชาการ ๑ อัตรา (สังกัดกลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์)

คุณสมบัติ

๑. การศึกษาระดับปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

๒. อายุไม่เกิน ๓๐ ปี

๓. มีประสบการณ์ด้านชาติพันธุ์และการขับเคลื่อนนโยบายชาติพันธุ์ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

๕. มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเครือข่าย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

- วางแนวทาง และออกแบบการทำงานเพื่อสร้างกลไกการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในด้านนโยบายชาติพันธุ์

- เขียนแผนการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

- พัฒนาระบบติดตามการทำงาน และประเมินผลการทำงานด้านนโยบายชาติพันธุ์

- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงาน

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

- ให้ผู้สมัครส่งงานเขียน หัวข้อ วิเคราะห์ภารกิจของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานวิชาการที่สนับสนุนงานด้านนโยบายชาติพันธุ์ของรัฐ และในฐานะนักวิชาการ ท่านจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านชาติพันธุ์ของศูนย์ฯ อย่างไร

- สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ๒ ชุด

- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ชุด

- รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)

- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

- หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย

- ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ (ยื่นภายหลังการสอบสัมภาษณ์)

เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของศูนย์ฯ www.sac.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์มาที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๐ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และศูนย์ฯ จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๘๘๐-๙๔๒๙ ต่อ ๓๒๑๒

ไฟล์ : 2018_20180830152850-1.pdf

ขนาด : 0.19 MB

ไฟล์ : 2018_20180830153617-2.pdf

ขนาด : 0.12 MB

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานห้องสมุด

ไฟล์ : 2017_20171130144013-1.pdf

ขนาด : 0.03 MB

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานห้องสมุด

ไฟล์ : 2017_20171124155021-1.pdf

ขนาด : 0.04 MB

พนักงานห้องสมุด ๑ อัตรา

คุณสมบัติ

๑. การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

๒. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

๓. มีทักษะการติดต่อสื่อสาร

๔. สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

๕. มีใจรักงานบริการ

๖. สามารถทำงานล่วงเวลาได้

หน้าที่รับผิดชอบ

- ตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรของห้องสมุดไปยังฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

- ให้บริการยืม - คืน ทรัพยากรห้องสมุด

- ให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้าทรัพยากรของห้องสมุด

- รวบรวม บันทึก และสรุปสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงาน

เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของศูนย์ www.sac.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และศูนย์ฯ จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๘๘๐-๙๔๒๙ ต่อ ๓๒๑๒

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

๑. สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ๒ ชุด

๒. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ชุด

๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)

๔. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

๕. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย

๖. ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ (ยื่นภายหลังผ่านการสอบสัมภาษณ์)

วิธีการคัดเลือก

ศูนย์ฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด

ไฟล์ : 2017_20171103161933-1.pdf

ขนาด : 0.08 MB

ไฟล์ : 2017_20171103161847-2.pdf

ขนาด : 0.19 MB

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ไฟล์ : 2017_20171030093509-1.pdf

ขนาด : 0.05 MB

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการ และ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

ไฟล์ : 2017_20171003145524-1.pdf

ขนาด : 0.48 MB

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการ และ เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ

ไฟล์ : 2017_20171003145504-1.pdf

ขนาด : 0.11 MB

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ (โครงการพัฒนาทักษะการทำวิจัยทางมานุษยวิทยาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่) จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ

๑. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามานุษยวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. มีทักษะภาษาอังกฤษระดับพอใช้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

๓. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

๕. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

หน้าที่รับผิดชอบ

- ติดต่อประสานงานด้านต่าง ๆ ในโครงการพัฒนาทักษะการทำวิจัยทางมานุษยวิทยาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่

- จัดทำและจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เช่น รายละเอียดโครงการ การขออนุมัติ และการเบิกจ่ายเงิน

- สรุปงาน การใช้งบประมาณและค่าใช้จ่ายประจำเดือน/ไตรมาส ในโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาในระบบติดตามโครงการ

- จัดทำสัญญาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการให้ทุนเพื่อดำเนินงานทางวิชาการ

- ติดต่อนัดหมาย และจัดทำจดหมายเชิญ จดหมายขอบคุณแก่นักวิชาการ/วิทยากร/นักวิจัยภายนอก

- จัดทำเอกสารวาระการประชุม และเขียนสรุปรายงานการประชุมในโครงการที่รับผิดชอบ

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของศูนย์ www.sac.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และศูนย์ฯ จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๘๘๐-๙๔๒๙ ต่อ ๓๒๑๒

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

๑. สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ๒ ชุด

๒. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ชุด

๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)

๔. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

๕. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย

๖. ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ (ยื่นภายหลังผ่านการสอบสัมภาษณ์)

วิธีการคัดเลือก

ศูนย์ฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด

ไฟล์ : 2017_20171003145204-1.pdf

ขนาด : 0.19 MB

นักวิชาการ (โครงการวารสารมานุษยวิทยา) จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ

๑. การศึกษาระดับปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

๓. มีทักษะในการเขียนงานทางวิชาการ

๔. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

๕. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

หน้าที่รับผิดชอบ

- เป็นผู้ช่วยยรรณาธิการวารสารมานุษยวิทยา

- ติดต่อประสานงานกับผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิ

- จัดทำเว็บไซต์ของวารสารมานุษยวิทยาตามมาตรฐานของ TCI

- ประสานงานเรื่องต้นฉบับและการจัดพิมพ์วารสาร

- จัดทำระบบสมาชิกวารสารและการส่งวารสาร

- ประสานงานหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในโครงการที่รับผิดชอบ

- ดำเนินการนำไฟล์บทความในวารสารเผยแพร่ในระบบออนไลน์

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของศูนย์ www.sac.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และศูนย์ฯ จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๘๘๐-๙๔๒๙ ต่อ ๓๒๑๒

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

๑. สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ๒ ชุด

๒. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ชุด

๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)

๔. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

๕. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย

๖. ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ (ยื่นภายหลังผ่านการสอบสัมภาษณ์)

วิธีการคัดเลือก

ศูนย์ฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด

ไฟล์ : 2017_20171003144320-1.pdf

ขนาด : 0.19 MB

นักวิชาการ (โครงการพัฒนาและบูรณาการเครือข่ายข้อมูลชาติพันธุ์) จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ

๑. การศึกษาระดับปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามานุษยวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (โดยมีประสบการณ์อย่างน้อย ๘ ปีขึ้นไป)

๒. มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

๓. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการศึกษา ค้นคว้า ในสาขาวิชามานุษยวิทยา เน้นงานชาติพันธุ์

๔. มีความสนใจในงานยุทธศาตร์ชาติพันธุ์

๕. สามารถทำงานภาคสนามในต่างจังหวัดและทำงานล่วงเวลาได้

๖. มีความรู้ความสามารถในการประมวลผล รวบรวม ประเมิน เรียบเรียง และวิเคราะห์ข้อมูล

๗. มีความสามารถในการบริหารโครงการทางวิชาการ

๘. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี

๙. สามาถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

หน้าที่รับผิดชอบ

- ดำเนินงานด้านเครือข่ายข้อมูลชาติพันธุ์

- ดำเนินงานสนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติพันธุ์ของชาติ

- จัดทำโครงการและบริหารงานในโครงการที่รับผิดชอบ (ฐานข้อมูลชาติพันธุ์)

- เขียนบทความวิชาการเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ

- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในโครงการที่รับผิดชอบ

- เป็นผู้ให้ข้อมูลหรือเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านชาติพันธุ์

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของศูนย์ www.sac.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และศูนย์ฯ จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๘๘๐-๙๔๒๙ ต่อ ๓๒๑๒

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

๑. สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ๒ ชุด

๒. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ชุด

๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)

๔. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

๕. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย

๖. ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ (ยื่นภายหลังผ่านการสอบสัมภาษณ์)

วิธีการคัดเลือก

ศูนย์ฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด

ไฟล์ : 2017_20171003142108-1.pdf

ขนาด : 0.19 MB

นักวิชาการ (งานฐานข้อมูลชาติพันธุ์) จำนวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ

๑. การศึกษาระดับปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขามานุษยวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (โดยมีประสบการณ์ อย่างน้อย ๘ ปีขึ้นไป)

๒. มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

๓. มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการศึกษา ค้นคว้า ในสาขาวิชามานุษยวิทยา เน้นงานชาติพันธุ์

๔. มีความสนใจงานยุทธศาสตร์ชาติพันธุ์

๕. สามารถทำงานภาคสนามในต่างจังหวัด และทำงานล่วงเวลาได้

๖. มีความรู้ความสามารถในการประมวลผล รวบรวม ประเมิน เรียบเรียง และวิเคราะห์ข้อมูล

๗. มีความสามารถในการบริหารโครงการทางวิชาการ

๘. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี

๙. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

หน้าที่รับผิดชอบ

- จัดการข้อมูล จัดทำหรือพัฒนาฐานข้อมูลในโครงการที่รับผิดชอบ (ฐานข้อมูลชาติพันธุ์)

- แสวงหาและบูรณาการการทำงานด้านชาติพันธุ์กับหน่วยงานภายนอกและภายในศูนย์ฯ

- จัดทำโครงการและบริหารงานในโครงการที่รับผิดชอบ (ฐานข้อมูลชาติพันธุ์)

- เขียนบทความวิชาการเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ

- ดำเนินงานสนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติพันธุ์ของชาติ

- ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในโครงการที่รับผิดชอบ

- เป็นผู้ให้ข้อมูล หรือเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านชาติพันธุ์

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หรือพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ของศูนย์ www.sac.or.th และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ไปที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวง/เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ (ส่งทางไปรษณีย์นับวันที่ประทับตราที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง) และศูนย์ฯ จะดำเนินการเรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเข้ารับการทดสอบและ/หรือสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐-๒๘๘๐-๙๔๒๙ ต่อ ๓๒๑๒

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

๑. สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ๒ ชุด

๒. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ ๑ ชุด

๓. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)

๔. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

๕. หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหารสำหรับผู้สมัครเพศชาย

๖. ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ (ยื่นภายหลังผ่านการสอบสัมภาษณ์)

วิธีการคัดเลือก

ศูนย์ฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและ/หรือการสอบสัมภาษณ์ และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรเท่านั้น และผลการการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด

ไฟล์ : 2017_20171003141418-1.pdf

ขนาด : 0.19 MB

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์