นายสมาน โดซอมิ

ผู้ดูแลและก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกือเม็ง

การถ่ายทอดวิถีชีวิตมาจากใจเรา เราพยายามจะนำอัตลักษณ์ส่วนเด่นของท้องถิ่นเราเพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ว่าชีวิตจริงเรานั้นอยู่อย่างไร ณ ปัจจุบันอยู่แบบไหน เพื่อให้สังคมโลกได้รับรู้ว่าพิธีกรรมต่างๆนั้นสืบเนื่องมาจากวิถีเดิมและวิถีใหม่อยู่ร่วมกันได้อย่างไรในโลกปัจจุบันเพื่อความอยู่รอดของแต่ละฝ่าย และเด็กสมัยใหม่จะทำอย่างไรให้เขาเข้าใจและศึกษาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตและภูมิหลังของคนในอดีต เมื่อรู้แล้วนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง