นายอิทธิกร ทองแกมแก้ว

วิทยากรจากพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพะโคะ

ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากจะให้กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตรงนี้สามารถที่จะเข้าถึงคนในท้องถิ่นจริงๆทั้งในมิติของความรู้หรือความเป็นพิพิธภัณฑ์ คืออยากจะนำเสนอเรื่องราวของในท้องถิ่นเพื่อให้คนในท้องถิ่นได้ภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่โดยเฉพาะเรื่องราวในท้องถิ่นของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี สังคม หรือแม้แต่มิติทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเรามองว่าการมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนี้อย่างน้อยเป็นเวทีหรือเป็นพื้นที่สาธารณะที่จะต่อยอดหรือว่าทำให้คนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่