A โซนธรรมชาติ

ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จะนะ
ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ สถานที่ตั้ง อาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ เลขที่ ๑๒๔/๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๓๐ บริหารจัดการโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดสร้าง ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชน
Read more.

B โซนชีวิต

พิพิธภัณฑ์บ้านเหมืองแร่
ชื่อ พิพิธภัณฑ์บ้านเหมืองแร่ สถานที่ตั้ง ๓๕ หมู่ที่ ๒ ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๒๐ โทร. ๐๗๖-๓๒๑-๒๔๖ บริหารจัดการโดย นายไชยยุทธ ปิ่นประดับ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ลุงไชยยุทธ ปิ่นประดับ ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์บ้านเหมืองแร่เล่าถึงเรื่องราว การเสด็จพระราชดำเนินประพาสภาคใต้
Read more.
พิพิธภัณฑ์บ้านละไม
ชื่อ พิพิธภัณฑ์บ้านละไม สถานที่ตั้ง ๑๘๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๓๑๐ โทร. ๐๘๑-๘๙๕-๕๓๗๐ บริหารจัดการโดย พระครูประโชติธรรมรักษ์ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ หอวัฒนธรรมบ้านละไม วัดละไม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.)
Read more.

C โซนศักดิ์สิทธิ์ (พื้นที่สาธิต)

No Post found

D โซนภูมิปัญญา

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอำเภอรัตภูมิ
ชื่อ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอำเภอรัตภูมิ สถานที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ (หลังเก่า) บริหารจัดการโดย สภาวัฒนธรรมอำเภอรัตภูมิ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ รูปแบบลักษณะ เนื่องจากอาคารที่ว่าการอำเภอรัตภูมิหลังเก่า ซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึก ครึ่งไม้ เคยเป็นศูนย์บริหารราชการของอำเภอรัตภูมิมาอย่างยาวนานนั้น เคยเป็นสถานที่สำหรับรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จประพาส ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๒
Read more.
พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านคลองหอยโข่ง
ชื่อ พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านคลองหอยโข่ง สถานที่ตั้ง ๓/๓ ม.๑ บ้านจอมหรำ ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ๙๐๒๓๐ บริหารจัดการโดย นายจักรพัฒน์ ไชยรัตน์ และคณะ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ๑. รูปแบบลักษณะของพิพิธภัณฑ์ เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน สะสมสิ่งของ เครื่องมือ
Read more.

E โซนศรัทธา

No Post found

F โซนประวัติศาสตร์

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ
ชื่อ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ สถานที่ตั้ง โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมือง จ.สงขลา บริหารจัดการโดย นายจรัส จันทร์พรหมรักษ์ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ การนำเสนอ ภาพเก่าเมืองสงขลา เอกสารเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธ ซึ่งมีภาพและเอกสารที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาและโรงเรียน ซึ่งภาพที่จัดแสดงได้รับรางวัลและรับรองจากองค์การยูเนสโก้ ให้ขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกแห่งความทรงจำของโลก ระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ยังจัดแสดง
Read more.
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
ชื่อ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม สถานที่ตั้ง ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่  ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา บริหารจัดการโดย กรมศิลปากร (ก่อตั้ง ๑๘ กันยายน ๒๕๓๖) เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
Read more.

G โซนประพาสภาคใต้

No Post found