ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จะนะ
ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ สถานที่ตั้ง อาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ เลขที่ ๑๒๔/๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๓๐ บริหารจัดการโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้จัดสร้าง ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. จะนะขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชน
Read more.