สิ่งพิมพ์

หนังสือใหม่

book

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ปีที่พิมพ์ : 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 82

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

คน-สังคม-ดิจิทัล รวมบทความคัดสรรจากการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 13 พ.ศ. 2562

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ปีที่พิมพ์ : 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 387

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือใหม่

book

เปิดกรุเอกสารจีนโบราณ ตีแผ่ระบบปกครองชนชายขอบและเจ้าท้องถิ่นชาวไตของแผ่นดินจีน (คัดสรร เรียบเรียงและวิเคราะห์จากการค้นคว้าของศาสตราจารย์กงยิน)

ISBN 978-616-7154-86-2

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ศ.ยรรยง จิระนคร (เจียแยนจอง), ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

ปีที่พิมพ์ : 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 107

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

​วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 157

150 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

“ศรัทธา สักการะ” ความเชื่อ สู่วิถีชีวิตชาวล้านนา ถอดบทเรียนจากการจัดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ครั้งที่ 1 วันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา

ISBN 978-616-7154-85-5

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : อนุกูล ศิริพันธ์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา, นวลพรรณ บุญธรรม, รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 198

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือใหม่

book

โบราณคดีเมือง โบราณคดีกรุงเทพมหานคร

ISBN 978-616-7154-81-7

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 233

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

SOCIETY สังคมแห่งสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่ม 2

ISBN 978-616-7154-84-8

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 191

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

SOCIETY สังคมแห่งสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่ม 1

ISBN 978-616-7154-83-1

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 229

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

“คน...สาครบุรี”

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ตรงใจ หุตางกูร

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 230

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือใหม่

book

“อยู่ดี กินดี มีสุข: มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ”

ISBN 978-616-7154-79-4

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ปณิตา สระวาสี

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 162

400 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2562)

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ :

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 136

150 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

25 ปี ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) รวมบทความจากสนาม

ISBN 9-786167-154787

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

ปีที่พิมพ์ : 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 524

ฟรี

ดาวน์โหลด