ร้านหนังสือ

หนังสือใหม่

book

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ปีที่พิมพ์ : 2564

จำนวนผู้เข้าชม : 143

250 บาท

รายละเอียดและสั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ปีที่พิมพ์ : 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 75

300 บาท

รายละเอียดและสั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

สืบทฤษฎี สาววิธีคิด การเดินทางของมานุษยวิทยา

ISBN 978-616-7154-95-4

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ อาทิตย์ เคนมี

ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2564

จำนวนผู้เข้าชม : 1205

350 บาท

รายละเอียดและสั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

"กบฏเงี้ยว" การเมืองของความทรงจำ : ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของ "คนล้านนา"

ISBN 978-616-7154-93-0

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ชัยพงษ์ สำเนียง

ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2564

จำนวนผู้เข้าชม : 1222

280 บาท

รายละเอียดและสั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

เชื้อดื้อยา มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ

ISBN 978-616-7154-94-7

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และ ลือชัย ศรีเงินยวง

ปีที่พิมพ์ : 2564

จำนวนผู้เข้าชม : 346

250 บาท

รายละเอียดและสั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

ภัยโควิด วิกฤตโคโรนา: โรคอุบัติใหม่ในมิติสังคม

ISBN 978-616-7154-93-0

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ดร. นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2564

จำนวนผู้เข้าชม : 655

300 บาท

รายละเอียดและสั่งซื้อ

book

พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของมาเลเซีย (Museums, History and Culture in Malaysia)

ISBN 978-616-7154-90-9

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : อาบู ทาลิบ อาหมัด (Abu Talib Amad) เทียมสูรย์ ศิริศรีศักดิ์ ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 238

300 บาท

รายละเอียดและสั่งซื้อ

book

พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม

ISBN 978-616-7154-91-6

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ศมส.

ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 322

250 บาท

รายละเอียดและสั่งซื้อ

book

พุทธศิลป์ไทยสายสัมพันธ์กับศรีลังกา

ISBN 978-616-7154-92-3

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 213

250 บาท

รายละเอียดและสั่งซื้อ

book

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ปีที่พิมพ์ : 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 281

250 บาท

รายละเอียดและสั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

คน-สังคม-ดิจิทัล รวมบทความคัดสรรจากการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 13 พ.ศ. 2562

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ปีที่พิมพ์ : 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 1194

ฟรี

รายละเอียดและสั่งซื้อ

book

เปิดกรุเอกสารจีนโบราณ ตีแผ่ระบบปกครองชนชายขอบและเจ้าท้องถิ่นชาวไตของแผ่นดินจีน (คัดสรร เรียบเรียงและวิเคราะห์จากการค้นคว้าของศาสตราจารย์กงยิน)

ISBN 978-616-7154-86-2

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ศ.ยรรยง จิระนคร (เจียแยนจอง), ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

ปีที่พิมพ์ : 2563

จำนวนผู้เข้าชม : 345

250 บาท

รายละเอียดและสั่งซื้อ