สิ่งพิมพ์

หนังสือใหม่

book

นักมานุษยวิทยาเดินดิน ปฏิบัติการสร้างความรู้ฉบับชุมชน

ISBN 978-616-7154-74-9

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : สรินยา คำเมือง และ เพ็ญรุ่ง สุริยกานต์

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 861

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือใหม่

book

การเมือง/กฎหมาย/นโยบาย รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่มที่ 2

ISBN 978-616-7154-66-4

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : พัชรินทร์ สิรสุนทร และ วัชรพล พุทธรักษา (บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 76

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

วัตถุ/วัฒนธรรม/ผี/คน รวมบทความวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เล่มที่ 1

ISBN 978-616-7154-65-7

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : พัชรินทร์ สิรสุนทร และ วัชรพล พุทธรักษา (บรรณาธิการ)

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 93

250 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ :

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 54

150 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือใหม่

book

การปรับแก้เทียบศักราชและการอธิบายความ พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ

ISBN 978-616-7154-73-2

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ตรงใจ หุตางกูร

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 68

300 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

ทักษะวัฒนธรรมชาวเล ร้อยเรื่องราวชาวเล มอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย ผู้กล้าแห่งอันดามัน

ISBN

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : นฤมล อรุโณทัย

ปีที่พิมพ์ : 2557

จำนวนผู้เข้าชม : 131

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือแจกฟรี

book

ทักษะวัฒนธรรม คู่มือการขัดกันฉันมิตรชายแดนใต้

ISBN 978-616-7154-41-1

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : อาจารย์แพร ศิริศักดิ์ดำเก่ง

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนผู้เข้าชม : 177

ฟรี

ดาวน์โหลด

หนังสือใหม่

book

สรุปรายงานภาพรวมโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย พ.ศ. 2500-2550 : ศึกษาผ่านประวัติของหลายชีวิตในชุมชน

ISBN 978-616-7154-72-5

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : รศ.ดร.ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์

ปีที่พิมพ์ : 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 94

200 บาท

สั่งซื้อ

หนังสือแจกฟรี

book

สาครบุรีจากวิถีชาวบ้าน : การเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

ISBN 978-616-7154-68-8

ผู้แต่ง/บรรณาธิการ : ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (บรรณาธิการ) และคณะฯ

ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561

จำนวนผู้เข้าชม : 194

ฟรี

ดาวน์โหลด

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์