ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย (Research Paper) โรคเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนโลก โครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด (ฉบับปรับปรุง 30 มี.ค. 2563)

23 มีนาคม 2563 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | จำนวนผู้เข้าชม : 10427

 

สถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤต โควิด 19 กำลังบอกอะไรเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม? ความรู้ทางมานุษยวิทยาจะมีส่วนในการช่วยรับมือกับโรคระบาดอย่างไร? เราเรียนรู้อะไรจากภัยคุกคามและความเสี่ยงในศตวรรษที่ 21? มานุษยวิทยาจะมีบทบาทอย่างไรในการช่วยเสนอทางออกจากวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้?

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในฐานะองค์กรวิชาการด้านมานุษยวิทยา มีความประสงค์สนับสนุนทุนการเขียนบทความวิจัยด้านมานุษยวิทยา ภายใต้ “โครงการมานุษยวิทยาในสถานการณ์โรคระบาด” เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ทางมานุษยวิทยามาทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม ร่วมเรียนรู้และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา จึงขอประกาศให้ทุนสนับสนุนการเขียนบทความวิจัย (Research paper) จำนวน 20 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ในหัวข้อดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 ประสบการณ์ อารมณ์และความรู้สึกในสถานการณ์โรคระบาด

 • ทุกข์ทางสังคม (Social suffering) ประสบการณ์การเจ็บป่วย (Illness experience) ความหมายและมุมมองต่อโรคโควิด 19  
 • ชีวิตทางสังคมและอารมณ์ของมนุษย์ในสถานการณ์โรคระบาด: ความกลัว ความรัก ความเหงา และความหวัง ฯลฯ         
 • การดูแล (Care, Caring and Care-giving) ภารกิจทางมนุษยธรรม (Humanitarian effort) และประสบการณ์ทางจริยธรรม (Moral experience) ในสถานการณ์โรคระบาด

กลุ่มที่ 2 บทเรียนของวิธีจัดการและแก้ไขปัญหาโรคระบาด

 • การศึกษาเปรียบเทียบการรับมือของประเทศต่างๆ ในบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง       
 • กาลเทศะ ความเสี่ยง และมิติทางวัฒนธรรมของโรคอุบัติใหม่
 • มองแบบรัฐ: รัฐเวชกรรม ภาวะผู้นำและปฏิบัติการของอำนาจในสถานการณ์เปราะบาง
 • ชุมชน การตอบโต้ ต่อรอง และการกลายเป็นปัญหาท้องถิ่นของโรคในกระแสโลกาภิวัตน์  
 • ประสบการณ์และปฏิบัติการเชิงพื้นที่: การเดินทาง เส้นแบ่งและเขตแดนกับการควบคุมกักกันโรค

กลุ่มที่ 3 การแบ่งแยกกีดกัน ความเสี่ยงและการปรับตัวทางสังคม

 • ความเหลื่อมล้ำและความสัมพันธ์เชิงอำนาจ: กลุ่มเปราะบาง ชนชั้น เชื้อชาติและเพศสภาวะในสถานการณ์โรคอุบัติใหม่
 • สังคมเสี่ยงภัย: กลุ่มเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงกับการปรับตัวและการเอาตัวรอดในการเผชิญหน้ากับความเสี่ยง
 • การเกิดใหม่ของความเป็นสังคม (Sociality) ความเป็นพลเมือง (Citizenship) และการเคลื่อนไหวทางสังคมใหม่ (New social movement) กับการรับมือโรคระบาด

กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยี พิธีกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในสถานการณ์โรคระบาด

 • ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี: การรับมือกับสถานการณ์วิกฤต
 • อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสังคมกับโรคระบาด
 • ศาสนา พิธีกรรม การผลิตซ้ำและการสร้างใหม่ทางวัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับโรคระบาด
 • กติกา มารยาทและสุนทรียศาสตร์ของการอยู่ร่วมกันและการอยู่กับโรค

กลุ่มที่ 5 ภววิทยา ปริมณฑลของความรู้และความจริง

 • การเมืองเรื่องความรู้ ความจริง และการต่อสู้ช่วงชิงทางญาณวิทยา
 • Visual culture and Epidemic ข้อมูลโรคระบาดกับการสร้างภาพตัวแทนและการสื่อสารผ่านภาพ
 • การรายงานข่าว ข่าวลือ ข่าวลวง ข่าวปล่อย และปฏิกิริยาทางสังคมของสาธารณะ
 • วัตถุ สิ่งของ หลากสายพันธุ์กับการเป็นผู้กระทำการของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ (Materiality, Multi-species and Non-human actor) ในสถานการณ์โรคระบาด

รูปแบบผลงาน

บทความวิจัย (Research paper) ขนาดสั้น ที่ได้จากการวิจัยจากเอกสาร งานวิจัยภาคสนามและประสบการณ์ส่วนตัว การสัมภาษณ์  การสำรวจสื่อออนไลน์ เป็นต้น ความยาวไม่ต่ำกว่า 15 หน้า (A 4)  ไม่รวมบรรณานุกรม) Font TH SarabunPSK 16

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักวิชาการ นักวิจัย หรือนักศึกษาทางด้านมานุษยวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   

กำหนดการ

เปิดรับข้อเสนอบทความ (ประกอบด้วย ข้อมูลผู้เขียน บทคัดย่อ เค้าโครงการนำเสนอ และวิธีการศึกษา ความยาวระหว่าง 3 - 5 หน้า)  ตั้งแต่วันที่  23 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2563 (ภายในเวลา 16.00 น.)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ www.sac.or.th และส่งทาง e-mail ที่ narupon.d@sac.or.th

ประกาศผลผู้ได้รับการสนับสนุน 30 เมษายน 2563                                                                  

ส่งร่างแรกของบทความ (ความยาวไม่ต่ำกว่า 15 หน้า ไม่รวมบรรณานุกรม) ภายในวันที่  31 พฤษภาคม 2563

กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (บทความที่ได้รับการแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ความยาวไม่ต่ำกว่า 15 หน้า ไม่รวมบรรณานุกรม) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สอบถามรายรายละเอียดได้เพิ่มเติม โทร. 02 880 9429 ต่อ 3814 หรือ 3835 ในเวลาราชการ

 

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อข้อเสนอบทความวิจัยเพื่อรับการพิจารณาสนับสนุนการเขียนบทความ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอบทความ (pdf)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอบทความ (docx)

ดาวน์โหลดรายชื่อข้อเสนอบทความ