กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / สัมมนาวิชาการโครงการ Anti-Microbials In Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”

img

4 มิถุนายน 2564

สัมมนาวิชาการโครงการ Anti-Microbials In Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”

ผ่านระบบออนไลน์

 

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาวิชาการโครงการ Anti-Microbials In Society (AMIS):

a Global Interdisciplinary Research Hub

“การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น.

รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่เพจ Facebook: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

 

09.00-09.30 น.

พิธีเปิด โดย

Prof. Clare Chandler, London School of Hygiene and Tropical Medicine

09.30-10.00 น.   นำเสนอสารคดีโครงการวิจัย
10.00-10.30 น.  

แนะนำโครงการวิจัย

โดย รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง

Methodology : Research paradigm and ethnography

โดย ดร.นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  

แนะนำหนังสือ “เชื้อดื้อยา มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ”

10.45-12.00 น.

Panel 1 Care: Vulnerability and Data Performativity

  • บทความ “ใบไม้ร่วงในซอกตึก: ชีวิตและสุขภาพของคนเล็กคนน้อยในชุมชนชานเมืองและปัญหาเชื้อดื้อยา” โดย ภค หว่านพืช 
  • บทความ “เมตริก การดื้อยาต้านจุลชีพ และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่สุขภาพท้องถิ่น” โดย สิทธิโชค ชาวไร่เงิน       
13.00-15.00 น. 

Panel 2 Antibiotic : Meaning , Accessibility , Pharmaceuticalization and Counterfactual

  • บทความ “ความไม่รู้ ไม่ตระหนักในเรื่องเชื้อดื้อยา: ถอดรหัสผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา” โดย รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง  
  • บทความ “ยาปฏิชีวนะในสวนส้ม: โรคกรีนนิ่งและมานุษยวิทยาที่มีมากกว่ามนุษย์”  โดย ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
  • บทความ “ยาสมุนไพร สุกรต้านทานโรค ส้มอินทรีย์: ทบทวนทางเลือกทดแทนการใช้ยาต้านจุลชีพในคน สัตว์ และพืช” โดย ชัชชล อัจนากิตติ
15.15-16.00 น. นำเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากโครงการวิจัย พร้อมอภิปราย และรับฟังความคิดเห็น
16.00 น.  ปิดการสัมมนา

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

วัน เวลา สถานที่

ผ่านระบบออนไลน์

4 มิถุนายน 2564

09:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2021-06-04

09:00 น. - 09:30 น.

พิธีเปิด โดย Prof. Clare Chandler, London School of Hygiene and Tropical Medicine

09:30 น. - 10:00 น.

นำเสนอสารคดีโครงการวิจัย

10:00 น. - 10:30 น.

แนะนำโครงการวิจัย

แนะนำโครงการวิจัย

โดย รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง

Methodology : Research paradigm and ethnography

โดย ดร.นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์  

แนะนำหนังสือ “เชื้อดื้อยา มานุษยวิทยาของยาต้านจุลชีพ”

10:45 น. - 12:00 น.

Panel 1 Care: Vulnerability and Data Performativity
  • บทความ “ใบไม้ร่วงในซอกตึก: ชีวิตและสุขภาพของคนเล็กคนน้อยในชุมชนชานเมืองและปัญหาเชื้อดื้อยา” โดย ภค หว่านพืช 
  • บทความ “เมตริก การดื้อยาต้านจุลชีพ และปฏิบัติการทางวัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่สุขภาพท้องถิ่น” โดย สิทธิโชค ชาวไร่เงิน  

13:00 น. - 15:00 น.

Panel 2 Antibiotic : Meaning , Accessibility , Pharmaceuticalization and Counterfactual
  • บทความ “ความไม่รู้ ไม่ตระหนักในเรื่องเชื้อดื้อยา: ถอดรหัสผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา” โดย รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง  
  • บทความ “ยาปฏิชีวนะในสวนส้ม: โรคกรีนนิ่งและมานุษยวิทยาที่มีมากกว่ามนุษย์”  โดย ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์
  • บทความ “ยาสมุนไพร สุกรต้านทานโรค ส้มอินทรีย์: ทบทวนทางเลือกทดแทนการใช้ยาต้านจุลชีพในคน สัตว์ และพืช” โดย ชัชชล อัจนากิตติ

15:15 น. - 16:00 น.

นำเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากโครงการวิจัย พร้อมอภิปราย และรับฟังความคิดเห็น

16:00 น. - 00:00 น.

ปิดการสัมมนา