กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๓๔ "โบราณคดีกรุงเทพมหานคร"

img

27 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๓๔ "โบราณคดีกรุงเทพมหานคร"

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๓๔

เรื่อง “โบราณคดีกรุงเทพมหานคร”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้อง ๖๐๑ ชั้น ๖  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๓๔

เรื่อง “โบราณคดีกรุงเทพมหานคร”

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์  คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวกษมา เกาไศยานนท์

นายกิตติพงษ์ ถาวรวงศ์

นางสาว จิรชฎา ตรีภาณุวรรณ

ดำเนินการสนทนาโดย

นายนัทกฤษ ยอดราช ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

27 กุมภาพันธ์ 2563

13:30 - 15:30 น.

กำหนดการ

2020-02-27