กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / "ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์" กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

img

15 ตุลาคม 2562

"ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์" กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กำหนดการ

08.00-09.00 : ลงทะเบียน

09.00-10.30 : ศาสตร์พระราชา กับการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

ดร.จุมพฏ กาญจนกำธร
ที่ปรึกษาธุรกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์
นายสิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญสุขศรี
นักวิชาการ ศมส.

10.30-10.45 : พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 : ประสบการณ์การใช้ทุนวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

อ.วาที ทรัพย์สิน
คุณนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ดำเนินรายการโดย
นางสาวจุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์
นักวิชาการ ศมส.

12.00-13.00 : รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 : เยี่ยมชมบูธ ชมการสาธิตและปรึกษาปัญหาการทำธุรกิจและออกแบบผลิตภัณฑ์ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5

14.00-14.30 : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ
วิดีทัศน์แนะนำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
การแสดงดนตรีชาติพันธุ์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กล่าวรายงานโดย
รศ.ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์
กล่าวเปิดงานโดย
นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

14.15-15.30 : Creative Culture เพื่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ผศ.ชัยณรงค์  อริยะประเสริฐ
คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร
ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร
อาจารย์จุฑามาศ ประมูลมาก
ทีมพัฒนา DoiSter (ดอยสเตอร์)
ปกาเกอญอ แบรนด์
ต้นแบบองค์กรชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์
ดำเนินรายการโดย
นายอภินันท์ ธรรมเสนา
นักวิชาการ ศมส.

กิจกรรมภายในงาน

- สาธิตการทำอาหารมุสลิม โดย บ้านบางอ้อ  เขตบางพลัด
- สาธิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยทุนทางวัฒนธรรม
- กาแฟดริป โดย ปกากญอ แบรนด์
- ผ้าทอกะเหรี่ยง โดย บ้านห้วยตองก๊อ จ.แม่ฮ่องสอน
- ให้คำปรึกษาในการทำแผนธุรกิจด้วยทุนวัฒนธรรม โดย ผศ.ดร.อมรินทร์ เทวตา อาจารย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร
- ให้คำปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดย ดร. จุมพฏ กาญจนกำธร (ดร. เฉิน) ที่ปรึกษาธุรกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์  ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5

 

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

15 ตุลาคม 2562

08:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2019-10-15