กิจกรรม

ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

27 กันยายน 2561

11:30 - 13:00 น.


img

กำหนดการ

สัมมนาระหว่างอาหารกลางวัน

เรื่อง Gendering Vulnerability : Women and Land Ownership in Africa

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561

เวลา 11.30 - 13.00 น.

ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

11.00 – 11.30 น. ลงทะเบียน
11.30 – 13.00 น.

สัมมนา เรื่อง Gendering Vulnerability : Women and Land Ownership in Africa

 วิทยากร 

Mariam Kurtz

School for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University

ดำเนินรายการและให้ความเห็นโดย 

ดร.อัมพร หมาดเด็น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม       

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์