กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / Gendering Vulnerability : Women and Land Ownership in Africa

img

27 กันยายน 2561

Gendering Vulnerability : Women and Land Ownership in Africa

ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ

สัมมนาระหว่างอาหารกลางวัน

เรื่อง Gendering Vulnerability : Women and Land Ownership in Africa

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561

เวลา 11.30 - 13.00 น.

ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

11.00 – 11.30 น. ลงทะเบียน
11.30 – 13.00 น.

สัมมนา เรื่อง Gendering Vulnerability : Women and Land Ownership in Africa

 วิทยากร 

Mariam Kurtz

School for Conflict Analysis and Resolution, George Mason University

ดำเนินรายการและให้ความเห็นโดย 

ดร.อัมพร หมาดเด็น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม       

วัน เวลา สถานที่

ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

27 กันยายน 2561

11:30 - 13:00 น.

กำหนดการ

2018-09-27