กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมสื่อสารความรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เทศกาลวิถีภูมิปัญญากะเหรี่ยง: หมุนเวียนอย่างยั่งยืน

img

18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมสื่อสารความรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เทศกาลวิถีภูมิปัญญากะเหรี่ยง: หมุนเวียนอย่างยั่งยืน

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กำหนดการกิจกรรมสื่อสารความรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

หมุนเวียนไม่เลื่อนลอย : มหกรรมไร่หมุนเวียนวิถีแห่งความยั่งยืน

วันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ (หอประชุม)

๐๘.๐๐  - ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

พิธีกรรมตามประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

โดย กลุ่มผู้นำจิตวิญญาณและผู้อาวุโสกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕

พิธีเปิด

 • กล่าวรายงาน

โดย นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 • กล่าวเปิดงาน

โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 • ประธานเปิดงานและผู้มีเกียรติถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น.

ปาฐกถานำ เรื่อง “ไร่หมุนเวียนกับหลักคิดการเกษตรพอเพียง”

โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๐.๐๐ – ๑๐.๔๕ น.

ปาฐกถา เรื่อง ““Rotation Agriculture Food Sovereignty and Biodiversity” (มุมมองจากประสบการณ์ทำงานสหประชาชาติและนานาชาติ)

โดย Dr. Phrang Roy Director of the Indigenous Partnership

๑๐.๔๕ - ๑๑.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๑.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

เสวนาวิชาการ “ไร่หมุนเวียน: สถานภาพและการเปลี่ยนแปลง”

วิทยากรโดย ดร. ชยัยต์ วรรธนะภูติ

                ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์

                คุณบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

                พ่อหลวงปรีชา ศิริ

ดำเนินรายการโดย ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 • แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนห้องจัดเลี้ยงรับรองชั้น ๕ (เมนูอาหารจากไร่หมุนเวียน โดยทีม Those Fcukin Chef)
 • ผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารห้องอาหารชั้น ๔

 

๑๓.๓๐  – ๑๔.๓๐ น.

ปาฐกถา เรื่อง “ไร่หมุนเวียนกับนิเวศวิทยา ในมุมมองของนักวนศาสตร์ชุมชน”

โดย ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ นักวิชาการอาวุโสวนศาสตร์ชุมชน และผู้ก่อตั้ง RECOFTC

๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

เสวนาวิชาการ “ไร่หมุนเวียน: ความเข้าใจจาก คน สังคม และรัฐ”

วิทยากรโดย Dr. Malcolm Cairns

                คุณสุรพล ดวงแข

                ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ดำเนินรายการโดย ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์รับประทานอาหารว่าง

๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

กิจกรรมเวทีกลางแจ้ง ณ ลานสุขกายใจ

๑๕.๔๕ - ๑๖.๑๕ น.

การแสดงดนตรีพื้นเมืองปกาเกอะญอ

โดยกลุ่มเยาวชนบ้านมอวาคี จังหวัดเชียงใหม่

๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น.

พิธีเปิดงานลานวัฒนธรรมกะเหรี่ยงและเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์

 • กล่าวรายงาน โดย นายอภินันท์ ธรรมเสนา รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์
 • กล่าวเปิดงาน โดย นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

การแสดงดนตรีเปิดลานวัฒนธรรมกะเหรี่ยงและเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์

โดย ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์

๑๗.๐๐ - ๑๗.๓๐ น.

การแสดงรำตง

โดย เครือข่ายกะเหรี่ยงภาคตะวันตก

๑๗.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.

งานเลี้ยงรับรอง เมนูอาหารจากไร่หมุนเวียน โดยทีม Those Fcukin Chef

การแสดงดนตรี “จากป่าสู่เมือง”

โดย ศิลปินปกาเกอะญอ (ดิปุนุ ดอยช้าง/ นุ จอมทอง/ บัณฑิต หินลานใน)

 

 

วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๐.๐๐ น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ณ บริเวณ โถงทางขึ้นอาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

กิจกรรม ณ หอประชุม

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงตามมติ ครม.

วิทยากรโดย ผู้แทนชุมชนบ้านห้วยงู จังหวัดเชียงราย

                ผู้แทนเครือข่ายเกษตกรภาคเหนือ

                ผู้แทนชุมชนบ้านหินลานใน จังหวัดเชียงราย

                ผู้แทนชุมชนบ้านหัวยกระทิง จังหวัดตาก

                ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ดำเนินรายการโดย อภินันท์ ธรรมเสนา

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไร่หมุนเวียนในมุมมองของคนรุ่นใหม่ (Rotation Farming Talk)

โดย คุณณัฐดนัย ตระการศุภกร

      คุณศิริวิมล กิตะพานิช

      ตัวแทนเยาวชนสตรีบ้านแม่หยอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน

      ตัวแทนเยาวชนจาก AIPP

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

รับประทานอาหารว่าง

กิจกรรม ณ ห้องสมุดสุขกายใจ

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ “รสสัมผัสข้าวไร่” (Sensory of Rotation Farming Rice)

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐

อบรมเชิงปฏิบัติการ “คน ผึ้ง ป่า ป่า พึ่ง คน”

กิจกรรมเวทีกลางแจ้ง ณ ลานสุขกายใจ

๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

อบรมเชิงปฏิบัติการผ้ามัดย้อม/ปัก “เชซูโม่: ผ้าของแม่”

๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.

เสวนาเปิดตัวหนังสือ “ต่า ออ เลอ คึ: อาหารในไร่หมุนเวียน”

โดย ผู้แทนชุมชนหินลาดใน

     ผู้แทนชุมชนบ้านแม่หยอด

     ทีมเชฟผู้จัดทำหนังสือ

๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.

สาธิตการทำอาหารจากไร่หมุนเวียน (พร้อมบริการอาหารเย็นผู้เข้าร่วมงาน)

โดย ทีมเชฟมืออาชีพ

๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น.

การแสดงทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๐.๐๐ น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ณ บริเวณ โถงทางขึ้นอาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กิจกรรม ณ ห้องสมุดสุขกายใจ

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ “คนกับป่า: วิถีไร่กาแฟของกลุ่มชาติพันธุ์

๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ปฏิทินแห่งไร่หมุนเวียน”

กิจกรรมเวทีกลางแจ้ง ณ ลานสุขกายใจ

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

สาธิตการทำอาหารจากไร่หมุนเวียน (พร้อมบริการอาหารเย็นผู้เข้าร่วมงาน)

๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

การแสดงดนตรี “จากป่าสู่เมือง”

โดย ดิปุนุ ดอยช้าง

     จุ้ยเตาหน่ากู

     อนันต์ ไม่ค์ทองคำ

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

            

วัน เวลา สถานที่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561

08:00 - 17:00 น.

กำหนดการ

2018-05-18
2018-05-19
2018-05-20

08:30 น. - 16:00 น.

เสวนาเทศกาลวิถีภูมิปัญญาชาติพันธุ์กะเหรี่ยง : หมุนเวียนอย่างยั่งยืน

กำหนดการ

กิจกรรมสื่อสารความรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

เทศกาลวิถีภูมิปัญญากะเหรี่ยง: หมุนเวียนอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ หอประชุม

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๐๐  - ๐๘.๓๐ น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

ดนตรีสื่อสารไร่หมุนเวียนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

โดย บัญชา มุแฮ ศิลปินชาวกะเหรี่ยง

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕

กล่าวต้อนรับเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

โดย นายพีรพน พิสณุพงศ์

      ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

      (องค์การมหาชน)

๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น.

วีดิทัศน์ “ไร่หมุนเวียนกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๕ น.

ปาฐกถานำเรื่อง “ไร่หมุนเวียนในมุมมองของนิเวศวิทยา”

โดย ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ นักวิชาการอาวุโสวนศาสตร์ชุมชน และผู้ก่อตั้ง RECOFTC

๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐ น.

ปาฐกถา เรื่อง “Rotational Agriculture Food Sovereignty and Biodiversity” (มุมมองจากประสบการณ์ทำงานสหประชาชาติและนานาชาติ)

โดย Dr. Phrang Roy Director of the Indigenous Partnership

๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๑.๑๐ - ๑๒.๓๐ น.

 

 

 

 

 

เสวนาวิชาการ “ไร่หมุนเวียน: ความเข้าใจจาก คน สังคม และรัฐ”

 • พ่อหลวงจอนิ โอ่โดเชา

ปราชญ์ปกาเกอะญอ

 • คุณ บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

ที่ปรึกษาสถาบันปิดทองหลังพระ

 • ดร.สุรินทร์ อ้นพรม

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรบางเขน

 • ดร.มานะ แซ่ด่าน คณะวิศกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • ดร.ประเสริฐ ตระการศุภกร นักพัฒนาอาวุโสชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์           

ดำเนินรายการโดย ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมณ์  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

เวลา

กิจกรรม

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

ปาฐกถานำเรื่อง “ไร่หมุนเวียนกับการลดถอนและปรับตัวของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”

 • โดย DR. Dhrupad Choudhury  ICIMOD

องค์กรวิจัยระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียใต้

๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.

 

 

 

 

 

เสวนาวิชาการ “ไร่หมุนเวียน: เกษตรเชิงนิเวศกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” 

วิทยากรโดย

 • ดร.นริส ยิ้มแย้ม

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ IUCN
 • ดร.ปรีชา องค์ประเสริฐ

Asian Social Forestry Network (ASFN)

 • คุณสุรพล ดวงแข

ประธานคณะกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว

 • พ่อหลวงชัยประเสริฐ โพคะ

ดำเนินรายการโดย ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่