กิจกรรม

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

22 มีนาคม 2561

13:30 - 14:30 น.


img

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๔

เรื่อง “อยู่อย่างไตในรัฐฉาน (เมืองไต)”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

กำหนดการ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๔

เรื่อง “อยู่อย่างไตในรัฐฉาน (เมืองไต)”

วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ และนางสาวกนกวรรณ ชัยทัต

ผู้ดำเนินรายการ  นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด

 

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์