กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๔ เรื่อง “อยู่อย่างไตในรัฐฉาน (เมืองไต)”

img

22 มีนาคม 2561

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๔ เรื่อง “อยู่อย่างไตในรัฐฉาน (เมืองไต)”

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๔

เรื่อง “อยู่อย่างไตในรัฐฉาน (เมืองไต)”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

กำหนดการ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๔

เรื่อง “อยู่อย่างไตในรัฐฉาน (เมืองไต)”

วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ และนางสาวกนกวรรณ ชัยทัต

ผู้ดำเนินรายการ  นางสาวยุวดี ศรีห้วยยอด

 

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

22 มีนาคม 2561

13:30 - 14:30 น.

กำหนดการ

2018-03-22