กิจกรรม

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

24 กุมภาพันธ์ 2561

13:30 - 15:30 น.


img

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๓

“ลากเส้นให้เป็นเรื่อง: เรียนรู้สังคม เข้าใจวัฒนธรรม ผ่านวรรณกรรมเยาวชน”

วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

กำหนดการ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๓

เรื่อง “ลากเส้นให้เป็นเรื่อง: เรียนรู้สังคม เข้าใจวัฒนธรรม ผ่านวรรณกรรมเยาวชน”

วิทยากร นายมนต์ชัย ภู่แสงสะอาด และนายโอรส ตรัสโกษีย์

            สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น

 ผู้ดำเนินรายการ  นายพชระ โชติภิญโญกุล และนางสาวโสภา ศรีสำราญ

 

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กำหนดการ

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์