กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๓ “ลากเส้นให้เป็นเรื่อง: เรียนรู้สังคม เข้าใจวัฒนธรรม ผ่านวรรณกรรมเยาวชน”

img

24 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๓ “ลากเส้นให้เป็นเรื่อง: เรียนรู้สังคม เข้าใจวัฒนธรรม ผ่านวรรณกรรมเยาวชน”

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๓

“ลากเส้นให้เป็นเรื่อง: เรียนรู้สังคม เข้าใจวัฒนธรรม ผ่านวรรณกรรมเยาวชน”

วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

กำหนดการ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๓

เรื่อง “ลากเส้นให้เป็นเรื่อง: เรียนรู้สังคม เข้าใจวัฒนธรรม ผ่านวรรณกรรมเยาวชน”

วิทยากร นายมนต์ชัย ภู่แสงสะอาด และนายโอรส ตรัสโกษีย์

            สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น

 ผู้ดำเนินรายการ  นายพชระ โชติภิญโญกุล และนางสาวโสภา ศรีสำราญ

 

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กำหนดการ

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

24 กุมภาพันธ์ 2561

13:30 - 15:30 น.

กำหนดการ

2018-02-24