กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / การนำเสนอผลงานวิจัยของผู้รับทุน ปี 2560 บทเรียนแห่งการเปลี่ยนผ่าน

img

25 กันยายน 2560

การนำเสนอผลงานวิจัยของผู้รับทุน ปี 2560 บทเรียนแห่งการเปลี่ยนผ่าน

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

การนำเสนอผลงานวิจัยของผู้รับทุน ปี 2560 บทเรียนแห่งการเปลี่ยนผ่าน กรณีมอญลพบุรี-ผู้สูงอายุในชนบท-ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

12.30 น. ลงทะเบียน

13.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญบางขันหมาก กรณีศึกษาวัดอัมพวัน อ.เมือง จ.ลพบุรี

โดย รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี ให้ความเห็นโดย ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์

14.15 นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสังคมชนบท กรณีศึกษา ผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี โดย ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ให้ความเห็นโดย ดร.กิตติกร สันคติประภา

15.30 น. นำเสนองานวิจัยเรื่อง สงกรานต์ การดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงในบริบทการท่องเที่ยว โดย ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์ ให้ความเห็นโดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

25 กันยายน 2560

13:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2017-09-25