กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12 : อยู่ดี กินดี มีสุข มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ

img

21 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560

การประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 12 : อยู่ดี กินดี มีสุข มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

วัน เวลา สถานที่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

21 มิถุนายน 2560 - 23 มิถุนายน 2560

08:30 - 17:00 น.

แจ้งชำระเงิน

กำหนดการ

2017-06-21
2017-06-22
2017-06-23

09:15 น. - 10:15 น.

มานุษยวิทยาการแพทย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21

ปาฐกถาเรื่อง

“มานุษยวิทยาการแพทย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 21” 

โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ(สวสส.)

10:30 น. - 12:00 น.

เสวนาท้องเพื่อชาติ: ร่างกายใต้บงการรัฐ

เสวนา “ท้องเพื่อชาติ: ร่างกายใต้บงการรัฐ”

 ร่วมเสวนาโดย: 

1.รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล 

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

2.ทัศนัย ขันตยาภรณ์ 

มูลนิธิแพธทูเฮลท์

3.จิตติมา ภาณุเตชะ
ผู้อำนวยการมูลนิธิสร้างความเข้าใจสุขภาพหญิง
 

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ

เล่นกีฬาสากล: พลวัตของการสร้างเสริมสุขภาพในสังคมร่วมสมัย

เล่นกีฬาสากล: พลวัตของการสร้างเสริมสุขภาพในสังคมร่วมสมัย

1) การพัฒนารูปแบบการจัดการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพในสังคมร่วมสมัยอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษางานวิ่ง สสส. จอมบึงมาราธอน 
โดย อ.นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์

2) พลวัตของกีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพในสังคมวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
โดย อนุเทพ หน่อบุญโยง

3) “ร่างกายต้นแบบ”: ศึกษาผ่านกระบวนการฝึกกีฬาฟันดาบ ในช่วงทศวรรษ 2510 - 2550
โดย อารยา พิทยจำรัส

วิจารณ์โดย  ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

ดำเนินการอภิปรายโดย  อภินันท์ ธรรมเสนา

อำนาจ วาทกรรมของความรู้เรื่องสุขภาพ

อำนาจ วาทกรรมของความรู้เรื่องสุขภาพ

1) ผกาเคลินลออ: บุปผาอันหอมหวาน อวัยวะเพศและคำอธิบายของสาวบาร์กัมพูชา 
โดย บุษบงก์ วิเศษพลชัย

2) สุขภาพอนามัยในแบบเรียนชั้นประถมศึกษาของกัมพูชา
โดย อ.ถิรวรรณ ศรีรัตนโชติชัย

3) อยู่ดีกินดีอย่างไร ภายใต้ความไม่มั่นคงด้านสุขภาพ
โดย อ.ธวัช มณีผ่อง

วิจารณ์โดย อ.ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล

ดำเนินการอภิปรายโดย จักรี โพธิมณี

13:00 น. - 14:00 น.

วัฒนธรรมวัยรุ่นกับสุขภาพ

ปาฐกถาเรื่อง  “วัฒนธรรมวัยรุ่นกับสุขภาพ” 
โดย ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล  
หัวหน้าศูนย์ศึกษาและนโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

14:00 น. - 15:30 น.

วัยว้าวุ่น เรื่องสุขภาพของคน Gen Me

วัยว้าวุ่น เรื่องสุขภาพของคน Gen Me

1) คนรุ่น “ฉัน”ใน I Love You I Hate You: การบริโภคที่ไร้สุข
โดย อ.ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช

2) สุขภาวะทางเพศทอมเร่ร่อน มิติในความมืดของสังคม
โดย อภัสรินทร์ ขณะรัตน์

3) ประสบการณ์การถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง: แนวคิดอำนาจชายเป็นใหญ่
โดย พรพิรินทร์ อินโส

วิจารณ์โดย    อ.ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท
ดำเนินการอภิปรายโดย   ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ

ผสานหรือผลักไส? การแพทย์แผนไทยกับแพทย์สมัยใหม่

ผสานหรือผลักไส? การแพทย์แผนไทยกับการแพทย์สมัยใหม่ (1)

1) การสืบทอดตำรับยาสมุนไพรท่ามกลางพลังอำนาจของการแพทย์สมัยใหม่  
โดย อ.ปริชัย ดาวอุดม

2) กระบวนการละลายความรู้หมอพื้นบ้านด้วยความรู้การแพทย์สมัยใหม่ 
โดย อ.กัญญาวีร์ แก้วนุ้ย

3) การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาผู้ป่วยระยะท้ายสุดของชีวิตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย  
โดย ผศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา 

เปรมศรี สาระทัศนานันท์ 

วิมลมาศ พงษ์อำนวยกฤต   

สุวิมล ศรีแสง 

ภัทราภรณ์ พุ่มเรือง

วิจารณ์โดย  ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์
ดำเนินการอภิปรายโดย  อ.ธวัช มณีผ่อง

สุขภาวะสมัยราชอาณาจักร: การจัดการและพลวัต

สุขภาวะสมัยราชอาณาจักร: การจัดการและพลวัต

1) ร่องรอยการเยียวยารักษาโรคในสมัย    พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 : ศึกษาจากจารึกปราสาทตาพรหม และจารึกประจำอาโรคยศาลา 
โดย นิพัทธ์ แย้มเดช 
ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ

2) เมื่อ “สัตว์สี่เท้า” กลายเป็น “คน”: ฟันและทันตกรรมในสังคมไทย พุทธศตวรรษที่ 25 
โดย ปรีดาภรณ์ เอี่ยมแจ๋
วิจารณ์โดย ผศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ขุนทรง
ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.ตรงใจ หุตางกูร

คนท้องถิ่นกับความรู้และปฏิบัติการสุขภาพ

เสวนา  “คนท้องถิ่นกับความรู้และปฏิบัติการสุขภาพ”

ร่วมเสวนาโดย 

1. นันทวรรณ เหล่าฤทธิ์ 

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตบ้านขี้เหล็กใหญ่ ชัยภูมิ

2. มนตรี สวงโท 

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตบ้านขี้เหล็กใหญ่ ชัยภูมิ

3. วีรวัฒน์ กังวานนวกุล 

พิพิธภัณฑ์เล่นได้ เชียงราย

4. ประเสริฐ รักษ์วงศ์ 

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแห สงขลา

5. อ.ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดำเนินรายการโดย  นวลพรรณ บุญธรรม

15:45 น. - 17:15 น.

สารคดีวิถีอยู่กินของกลุ่มชาติพันธุ์

ชมสารคดีวิถีอยู่กินของกลุ่มชาติพันธุ์

-  "LIFE IS CHANGE"

-  "The Making of Rotation Farming"

หลักประกันสุขภาพ(ไม่)ถ้วนหน้า

หลักประกันสุขภาพ(ไม่)ถ้วนหน้า

1) การจัดโครงสร้างระบบบริการสวัสดิการสาธารณสุขที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมการรักษาพยาบาลในสังคมไทย 
โดย ทิฆัมพร  ตระกูลกิตติไพศาล

2) สิทธิมนุษยชนของผู้ได้รับผลกระทบจากการทำศัลยกรรมความงาม  
โดย รุ่งทิพย์ นธีทิพย์

3) “ยาดีคือกินแล้วหาย ความตายเป็นเรื่องอนาคต”: ยาชุดกับความรุนแรงเชิงโครงสร้าง 
โดย รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด

วิจารณ์โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ
ดำเนินการอภิปรายโดย ผศ.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง

ผสานหรือผลักไส? การแพทย์แผนไทยกับแพทย์สมัยใหม่

ผสานหรือผลักไส? การแพทย์แผนไทยกับการแพทย์สมัยใหม่
1) บนเส้นทางการแสวงหาความเป็นผู้เยียวยาในอุดมคติของฉัน: ภาพสะท้อนความขัดแย้งและญาณวิทยาในการศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ในบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
โดย จิวารี วีระจาคี

2) บันทึกของผู้ป่วยมะเร็ง: ภาพเสนอการประสานกันระหว่างความรู้การแพทย์สมัยใหม่-การแพทย์ทางเลือก-หลักธรรมในการเยียวยาความเจ็บไข้ได้ป่วย
โดย อ.ดร.โดม ไกรปกรณ์

3) การรักษาโรคแบบพื้นบ้าน: อุดมการณ์กับการสร้างพื้นที่ทางสังคม 
โดย อ.กมลมาลย์ คำแสน

วิจารณ์โดย ดร.ภก. ยงศักดิ์ ตันติปิฎก

ดำเนินการอภิปรายโดย อ.ธวัช มณีผ่อง

สุขภาพคน สุขภาพชาติ

สุขภาพคน สุขภาพชาติ 

1) ศัตรูที่มองไม่เห็น: ความเจ็บป่วยของพลเมืองหลังยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงยุครัฐนิยมในวรรณกรรมไทย พ.ศ.2480 – 2488
โดย ผศ.ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ

2) การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองผ่านประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร: การเตรียมวิธีคิดเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของเด็กและเยาวชน
โดย อ.อภัยชนม์ สัจจะพัฒนกุล

วิจารณ์โดย อ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ 

ดำเนินการอภิปรายโดย รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

 

09:00 น. - 10:00 น.

ความสำคัญของป่าชุมชนกับชีวิตและสุขภาพของคนท้องถิ่น

ปาฐกถาเรื่อง

“ความสำคัญของป่าชุมชนกับชีวิตและสุขภาพของคนท้องถิ่น” 
โดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์ 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10:15 น. - 12:00 น.

ความอ้วน เกษตรอินทรีย์ : การต่อรองของความเป็นอื่นภายใต้ลัทธิเสรีนิยมใหม่

ความอ้วน เกษตรอินทรีย์: การต่อรองของความเป็นอื่นภายใต้ลัทธิเสรีนิยมใหม่  

1) กาแฟกับปกาเกอะญอ: นิเวศวัฒนธรรม ในวิถีกาแฟออร์แกนิกและความสัมพันธ์กับบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยปัจจุบัน  
โดย อ.กฤตยา ณ หนองคาย

2) แนวคิดอำนาจและทวิภาวะของโครงสร้างในการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของชาวนาภาคใต้ 
โดย รัชดา เรืองสารกุล

3) ทุนนิยมชายเป็นใหญ่กับประสบการณ์การจัดการความอ้วนของผู้หญิง
โดยปัทมา กวนเมืองใต้

วิจารณ์โดย  รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี  

ดำเนินการอภิปรายโดย  ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์

ปรุงสมุนไพรให้ต้องตำรับ กำกับด้วยมนต์คาถา

ปรุงสมุนไพรให้ต้องตำรับ กำกับด้วยมนต์คาถา

1) ผักหนอก : วิธีคิดและความเชื่อเรื่องสุขภาพในเอกสารโบราณ
โดย ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์

2) มนต์สุขภาพอีสาน: แนวคิดและโรคาบำบัดในวัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน
โดย อ.สุทธินันท์ ศรีอ่อน

3) หนังสือบุดตำรายา ตำรับวัดปราสาทเยอใต้  อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
โดย ผศ. ชานนท์  ไชยทองดี 
วิทยา บุษบงค์  
พิชญาพร ศรีบุญเรือง

วิจารณ์โดย ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา

ดำเนินการอภิปรายโดย ดอกรัก พยัคศรี

บทบาทผู้สูงวัยกับพื้นที่ทางสังคม

บทบาทผู้สูงวัยกับพื้นที่ทางสังคม
 1) การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตามวิถีวัฒนธรรมสุขภาพลุ่มแม่น้ำโขง(หมู่บ้านซะซอม) จังหวัดอุบลราชธานี 
โดย ผศ.สุรีย์ ธรรมิกบวร   และชุภาศิริ อภินันท์เดชา

2) พิธีเลี้ยงผีเจ้าบ้านแห่งดอยช้างผาด่าน : มองพื้นที่ทางสังคมของผู้สูงอายุผ่านแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
โดย รศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร

วิจารณ์โดย ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร

ดำเนินการอภิปรายโดย อภินันท์ ธรรมเสนา

 
กฎหมายกับการคุ้มครองภูมิปัญญาสุขภาพ

เสวนา 

“กฎหมายกับการคุ้มครองภูมิปัญญาสุขภาพ”

ร่วมเสวนาโดย

1.วิฑูรย์  เลี่ยนจำรูญ
กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)

2. กิติยาพร สาธุเสน 
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ  สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

3. ดร.ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก  นักวิชาการอิสระ

ดำเนินรายการโดย นภนาท อนุพงศ์พัฒน์

13:00 น. - 14:00 น.

การปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสุขภาวะของเพศสภาพและเพศวิถี

ปาฐกถาเรื่อง  

“การปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อสุขภาวะของเพศสภาพและเพศวิถี” 
โดย ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล

14:00 น. - 15:30 น.

มิติความเป็นชายผ่านยา และกามารมณ์

มิติความเป็นชายผ่านยาและกามารมณ์

1)ถึงเนื้อหนังจะอ่อนเปียกก็คงแข็ง”:  เคล็ดลับการ “กินดี” เพื่อความ “แข็ง”  แรงดีแบบไม่ต้องพึ่งไวอากร้า ในเสภาขุนช้างขุนแผน สำนวนครูแจ้ง 
โดย ธนภัทร พิริย์โยธินกุล

2) ปลาไหลเผือก: จากสมุนไพรป่าสู่“ยา”ปลุกเซ็กส์ 
โดย ชัชชล อัจนากิตติ

3) สามีแห่งชาติ: การประกอบสร้างภาพ   เรือนร่างความเป็นชายที่พึงปรารถนาในสื่อสังคมออนไลน์ 
โดย อ.ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล

วิจารณ์โดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.ปุรินทร์ นาคสิงห์

สรรพสาระจากคัมภีร์ยาบำบัดรักษาสรรพชีวิน

สรรพสาระจากคัมภีร์ยา บำบัดรักษาสรรพชีวิน

1) สารัตถะในคัมภีร์แพทย์แผนไทย: พระคัมภีร์ธาตุวินิจฉัย  
โดย กัมพล มะลาพิมพ์

2) โรคริดสีดวง : ภูมิปัญญาเรื่องสุขภาพในหนังสือบุดภาคใต้  
โดย วิทยา บุษบงค์

3) ตำรายารักษาสัตว์: การบูรณาการด้านการแพทย์แผนโบราณเพื่อสัตว์เลี้ยง 
โดย ยุวเรศ วุทธีรพล

วิจารณ์โดย อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์
ดำเนินการอภิปรายโดย นวพรรณ ภัทรมูล

ออนไลน์สร้างสุข: พื้นที่ใหม่ของการสื่อสารสุขภาวะ

ออนไลน์สร้างสุข: พื้นที่ใหม่ของการสื่อสารสุขภาวะ 

1) โลกทางจิตที่ควรรู้ เมื่อปลดล็อค...ชีวิตก็เป็นสุข 
โดย ปรัชญา ศฤงคาร

2) “อาจารย์ไหวมั้ย”: พื้นที่ออนไลน์เพื่อสุขภาวะทางจิตของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย 
โดย อ.ธงชัย แซ่เจี่ย

วิจารณ์โดย  รศ.ดร.กำจร หลุยยะพงศ์
ดำเนินการอภิปรายโดย อภินันท์ ธรรมเสนา

ผ่ากำแพงทฤษฎีความเจ็บป่วย

ผ่ากำแพงทฤษฎีความเจ็บป่วย

1) You are what you eat. ตัวคุณคือสิ่งเดียวกับอาหารที่คุณกิน 
โดย ดร.เนตรดาว เถาถวิล  

2) ความเป็นไปได้ของ Objective Knowledge และนัยอ้างอิงของความป่วยไข้: ทบทวนทฤษฎีญาณวิทยาใน Explanatory Model และ Semantic Illness Network ของ Byron Good 
โดย สุรกานต์ โตสมบุญ  

วิจารณ์โดย ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ
ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

15:45 น. - 17:15 น.

กระแสวัฒนธรรมกับอาหารเพื่อสุขภาพ

กระแสวัฒนธรรมกับอาหารเพื่อสุขภาพ

1) ตลาดเขียว: วิถีชนบท วิถีพอเพียง และวิถีสุขภาพ
โดย อรณต วัฒนะ

2) การบริโภคอาหารอินทรีย์ในกลุ่มผู้พักอาศัยย่านรัชดาภิเษก-ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 
โดย อลิศา มาใจวงค์ และ ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง

วิจารณ์โดย  ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ 

ดำเนินการอภิปรายโดย โสภา ศรีสำราญ

ความเชื่อ โลกทัศน์ และกลวิธีการบันทึกเอกสารโบราณตำรายา

ความเชื่อ โลกทัศน์ และกลวิธีการบันทึกเอกสารโบราณตำรายา

1) ตำรายาลาว: รูปแบบการบันทึกและกลวิธีการนำเสนอ  
โดย ดร.สมัย วรรณอุดร

2) เวชศาสตร์บันทึกในจารึกและเอกสารโบราณ: แบบแผนการบันทึก คติความเชื่อ และโลกทัศน์ 
โดย ดอกรัก พยัคศรี และ นวพรรณ ภัทรมูล

วิจารณ์โดย ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา

ดำเนินการอภิปรายโดย อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์

เมื่อสื่อ “ซ่อม” และ “สร้าง” สุขภาวะ

เมื่อสื่อ “ซ่อม” และ “สร้าง” สุขภาวะ  

1) “คนอวดผอม” เรื่องเล่าของผู้ที่ลดความอ้วนสำเร็จในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษากระทู้ในเว็บไซต์พันทิปดอทคอม 
โดย ภัทรพันธุ์ ไชยาคำ

2) ภาพถ่ายอาหารและยาในสื่อใหม่: สุนทรียภาพของคนสองรุ่น  
โดย ผศ.ดร.กนกรัตน์ ยศไกร 

3) การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านสุขภาพของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต  
โดย สิริพร ทิวะสิงห์

วิจารณ์โดย  รศ.ดร.สมสุข หินวิมาน
ดำเนินการอภิปรายโดย อ.จุฬารัต ผดุงชีวิต

15:45 น. - 17:45 น.

คือเชื่อและหวัง กับพลังศรัทธาในภูมิปัญญาท้องถิ่น

คือเชื่อและหวัง กับพลังศรัทธาในภูมิปัญญาท้องถิ่น

1) ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่ที่มีผลต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดจันทบุรี 
โดย ผศ.วงธรรม  สรณะ
ผศ.ดร.นักรบ เถียรอ่ำ
และผศ.ดร.ชูวงษ์  อุบาลี

2) วัฒนธรรมหมาก: วิถีแห่งความสุขกาย – สุขใจ 
โดย อ.วนิษา ติคำ และ อ.จีรวรรณ ศรีหนูสุด

3) ศิลปะอีสาน: ว่าด้วยภูมิปัญญาแห่งชุดความรู้ในการต่อสู้ความกลัว และรักษาโรคภัยไข้เจ็บ 
โดย อ.ดร.ติ๊ก แสนบุญ

วิจารณ์โดย ผศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา

ดำเนินการอภิปรายโดย จักรี โพธิมณี

17:30 น. - 18:00 น.

ภาพยนตร์สารคดี "ปาฏิหาริย์แห่งการรักษา" (Miracles Cures)

ชมภาพยนตร์สารคดี

"ปาฏิหาริย์แห่งการรักษา" (Miracles Cures)

โดย อ.ปณต สุสุวรรณ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

09:00 น. - 10:00 น.

มิติอารมณ์ความรู้สึกของการเจ็บป่วย

ปาฐกถาเรื่อง 

“มิติอารมณ์ความรู้สึกของการเจ็บป่วย”
โดย ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10:15 น. - 12:00 น.

"A sound mind in a sound body": เมื่อจิตใจช่วยเยียวยาร่างกาย

"A sound mind in a sound body": เมื่อจิตใจช่วยเยียวยาร่างกาย

1) กระบวนทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสุขภาวะในการเตรียมตัวตาย   
โดย พระมหาสุเทพ สุวณฺโณ (ดร.)

2) ประสบการณ์ด้านอารมณ์ความรู้สึกของการเป็นผู้ป่วยโรคลมชัก 
โดย พันโทหญิง มันทนา เกวียนสูงเนิน

3) เสียงสะท้อนของผู้สูงอายุพิการเจ็บป่วยผ่านอัตชีวประวัติแนวชาติพันธุ์วรรณา
โดย  อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา

วิจารณ์โดย ผศ.ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล  

ดำเนินการอภิปรายโดย นภนาท อนุพงศ์พัฒน์

ความป่วยไข้ใต้เงาพิพิธภัณฑ์และผลงานศิลปะ

ความป่วยไข้ใต้เงาพิพิธภัณฑ์

1) ฉันเยี่ยมชม “ความบ้า” ในพิพิธภัณฑ์ของโรงพยาบาลวู๊ดบริดจ์ สิงคโปร์   
โดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

2) หอประวัติศาสตร์สุขภาพ: หลากหลายและบูรณาการ  
โดย ปารณัฐ สุขสุทธิ์

วิจารณ์โดย  อ.ดร. ธนาวิ โชติประดิษฐ

ดำเนินการอภิปรายโดย  ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์

พุทธศาสนศรัทธา ต้านโรคา รักษากายใจ

พุทธศาสนศรัทธา ต้านโรคา รักษากายใจ

1) คติและลัทธิพิธีเกี่ยวกับพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าในวัฒนธรรมการแพทย์ไทยร่วมสมัย 
โดย ดร.สายป่าน ปุริวรรณชนะ

2) “คาถารักษาโรค” ในพุทธศาสนาชาวบ้านไทย: การใช้ตำนานสร้างพลัง “อยู่ดี” ในวิถีสุขภาพ 
โดย ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

วิจารณ์โดย รศ.ดร. ศานติ ภักดีคำ
ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.ตรงใจ หุตางกูร

สุขภาพจากหลักฐานโบราณคดี

สุขภาพจากหลักฐานโบราณคดี

1) การศึกษาภาวะสุขภาพช่องปากของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จากแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดย สุกัญญา เลิศวินิจนันท์

2) สุขภาพประชากรยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
โดย อ.นฤพล หวังธงชัยเจริญ  

วิจารณ์โดย  ศ.พิเศษ นพ.สรรใจ แสงวิเชียร 

ดำเนินการอภิปรายโดย  ทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล

13:00 น. - 14:30 น.

“สุขภาพดี” วาทกรรมความรู้ทางการแพทย์ และวัฒนธรรมการบริโภคในสังคมร่วมสมัย

“สุขภาพดี” วาทกรรมความรู้ทางการแพทย์ และวัฒนธรรมการบริโภคในสังคมร่วมสมัย 

1) “ท่านถาม นพพรตอบ” และ “คลินิกนพ.นพพร”:  คอลัมน์ถามตอบปัญหากับปฏิบัติการทางวาทกรรมของความรู้ทางการแพทย์  
โดย อ.ณภัค เสรีรักษ์

2) กินอยู่ไม่ดี ไม่มีสุข  
โดย อ.อัญชลา โภชนสมบูรณ์

3) ประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย-สหรัฐอเมริกา: ความเป็นสมัยใหม่ของความรู้เรื่องการศึกษาด้านแพทยศาสตร์ในประเทศไทย  พ.ศ.2458-2508 
โดย รวินทร์ คำโพธิ์ทอง

วิจารณ์โดย ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เผือกสม

ดำเนินการอภิปรายโดย รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ในบริบทสุขภาวะ

ปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์ในบริบทสุขภาวะ

1) พิพิธภัณฑ์กับการเผยแพร่ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์: ศึกษากรณีพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว และพิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศ  
โดย ดร. เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง

2) “พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน” การเรื่องเล่าวิวัฒนาการทางการแพทย์สู่บทบาทด้านสุขภาพ 
โดย นัชชา ทากุดเรือ

3) นิทรรศการวิถีเกษตรแห่งความสุข: การพัฒนาโครงเรื่อง การสื่อสารวิทยาศาสตร์ และความเป็นจริง
โดย อานุภาพ สกุลงาม

วิจารณ์โดย ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

ดำเนินการอภิปรายโดย จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์

พิธีกรรมบำบัด: พื้นที่ต่อรองของคน ผี และอำนาจที่มองไม่เห็น

พิธีกรรมบำบัด: พื้นที่ต่อรองของคน ผี และอำนาจที่มองไม่เห็น

1) การใช้คาถาอาคมประกอบการรักษาโรคด้วยสมุนไพรในกัมพูชา
โดย ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา

2) พิธีบำรุงขวัญและบำบัดโรคด้วยพิธีผีแถนหรือผีฟ้า ในเขตอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  
โดย ดร.วราภรณ์  วิชญรัฐ

3) เหยา: กับบริบทการแพทย์พื้นบ้านของ  ชาติพันธุ์ที่หลากหลายในวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร 
โดย ผศ.ปกกสิณ ชาทิพฮด

วิจารณ์โดย  ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์ 

ดำเนินการอภิปรายโดย  ดร.สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์

14:45 น. - 16:00 น.

อภิปรายและสรุปการประชุม

อภิปรายและสรุปการประชุม 

โดย 

อ.ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล

อ.ดร.กิตติกร สันคติประภา

อ.ดร.อุเทน วงศ์สถิตย์ 

ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ 

ผศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ

ดำเนินรายการโดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ