image activity

ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้ประกาศรับ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการสำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียด ตามประกาศรับสมัครทุน นั้น บัดนี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้พิจารณาโครงการที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเสร็จ จึงขอประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

image banner

ฐานข้อมูล

คลังข้อมูลเฉพาะทางด้านมานุษยวิทยา จำนวน   94,375  รายการ จาก   29   ฐานข้อมูล