ข่าวประชาสัมพันธ์

Lockdown Stories โควิดนี้ พี่ยังไหว

ธันวดี สุขประเสริฐ , รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

10 กรกฎาคม 2563

เมื่อเจอพิษโควิด ชีวิตที่เคยปกติเบสิค ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง อ่านประสบการณ์การกักตัว 5 เรื่องราว เริ่มต้นด้วย social distancing และ social interaction ในเมือง Seattle สหรัฐอเมริกา เล่าถึงช่วงเวลากักตัวในสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิดมากที่สุดในโลก เมื่อนกยักษ์ต้องหลับใหล อ่านความรู้สึกของพนักงานสายการบินที่เป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วง Lockdown Work from Home เหมือนสบาย แต่ก็ไม่ง่ายนะ เรื่องเล่าจากพนักงานของรัฐที่ต้อง work from home ที่พึ่งพาทักษะและเทคโนโลยีในการสื่อสารไปพร้อมๆกับฝึกทำอาหารด้วยตนเอง We win Covid-19 together. อ่านความคิดของนักเขียน “อุธิยา” ที่มองเห็นข้อดีของการ “หยุด” เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟู และ Online Learning โลกใหม่ของการเรียนการสอน เรื่องราวการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนออนไลน์ที่ครูและนักเรียนต้องเรียนรู้

ร้านหนังสือ

"กบฏเงี้ยว" การเมืองของความทรงจำ : ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของ "คนล้านนา"

หมวดหมู่ : โบราณคดี และประวัติศาสตร์

หนังสือเล่มนี้เป็นประวัติศาสตร์ความคิดที่อธิบายปรากฏการณ์ในประวัติศาสตร์ เสนอวิธีวิทยา และวิธีคิดในการสร้างประวัติศาสตร์ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการศึกษาประวัติศาสตร์โดยรัฐไทย นอกจากเลือกที่จะละเลยบริบทการเปลี่ยนแปลงภายในแล้ว ยังเลือกที่จะสร้างประวัติศาสตร์และการรับรู้ในมุมที่ต้องการให้เป็น ในงานนี้เลือกชุดการรับรู้เรื่องกบฏเงี้ยวขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเข้าใจการเมืองของการจำและการเมืองของการลืม ภายใต้บริบทที่รัฐไทยต้องการ ประชาชนจึงเป็นผู้ตกอยู่ภายใต้วิถีประวัติศาสตร์ที่รัฐเลือกที่จะให้รับรู้ การเข้าใจกระบวนการสร้างประวัติศาสตร์เป็นเสมือนแบบจำลองของพลวัตของความเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางประวัติศาสตร์ของสังคมไทย และประวัติศาสตร์ยังมีสถานะเป็นเครื่องยืนยันตำแหน่งแห่งที่ในชาติไทยที่แสดงให้เห็นว่าบ้านเมืองต่าง ๆ ผูกพันเชื่อมโยงกับชาติไทยในสถานะใด ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ และความทรงจำต่อบ้านเมืองนั้น ๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ

ราคา 280 บาท