image activity

ดินไร้แดน(Soil without Land) ปัญหารัฐชาติกับคนไร้ทางเลือกของคนในโลกสมัยใหม่

ดินไร้แดน ภาพยนตร์สารคดีสัญชาติไทย โดยผู้กำกับ นนทวัฒน์ นำเบญจพล เข้าฉายในเทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยา 2019 พูดถึงคนกับรัฐชาติที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ เป็นหนังเรื่องที่ 3 ที่ ศมส. ชวนผู้อ่าน ASEAN Film Series ไปทำความเข้าใจกระบวนการการสร้างชุดความเชื่อเรื่องชาตินิยมผ่านการใช้อำนาจรัฐ โดยมีเครื่องมือต่างๆ ทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปจนถึงการปลูกฝังความคิดความเชื่อ ของชาวไทใหญ่ ซึ่งเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เปิดพื้นที่ให้คนตัวเล็กตัวน้อยได้ส่งเสียงของตนเองไปสู่สังคมวงกว้าง ผ่านชีวิตของ “จายแสงล่อด”

image activity

ประชาธิปไตย คนไทยไม่เท่ากัน โดย อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์

อ่านตำราประชาธิปไตย ตอนที่ 3 ยังคงนำเสนอเรื่องราวของหนังสือน่าอ่านแห่งยุคสมัยที่ให้บริการที่ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สัปดาห์นี้ชวนอ่านเรื่อง “ประชาธิปไตย” คนไทยไม่เท่ากัน ของศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากบทบาทอาจารย์รั้วมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้เขียนหนังสือที่พยายามสร้างความเข้าใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมนี้ได้อย่างไร ซึ่งกลุ่มคนในสังคมกำลังหาคำตอบหรือหาทางไปสู่ความเข้าใจกันอยู่ในขณะนี้ ด้วยวีธีการจัดการความสัมพันธ์ในแบบของแต่ละกลุ่ม และ “ประชาธิปไตย” คนไทยไม่เท่ากัน ใช้หลักฐานและกระบวนการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือในการหาคำตอบเหล่านั้น อะไรบ้างที่ส่งผลต่อความคิดของคนกลุ่มต่างๆ ให้ออกมาเคลื่อนไหวทางสังคม เชิญอ่านได้ในบทความ

image activity

ศิลปะ – สถาปัตยกรรมคณะราษฎร สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์ โดย ชาตรี ประกิตนนทการ

“เปิดตำรา ประชาธิปไตย 2” ชวนอ่านหนังสือที่พร้อมให้บริการแล้ว ในห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เรื่อง ศิลปะ – สถาปัตยกรรมคณะราษฎร สัญลักษณ์ทางการเมืองในเชิงอุดมการณ์ ของ ศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิชาการที่เรียกร้องให้ประเมินคุณค่าผลงานของคณะราษฎรใหม่ โดยเฉพาะในเรื่องของศิลปะและสถาปัตยกรรม ซึ่งนับว่าเป็นตัวแทนผู้ตั้งคำถามเกี่ยวกับศิลปะ-สถาปัตยกรรม ของคณะราษฎรที่เริ่มถูกทำให้หายไปโดยไม่มีคำอธิบายต่อสาธารณะ

สิ่งพิมพ์

WHAT WE

Do