๑๗ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

๑๗ มีนาคม ๒๕๐๒ เสด็จฯ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

Announcement Date: 17/03/1959

  วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จถึงที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เวลา ๑๔.๐๕ น. นับเป็นจุดแรกที่เสด็จถึงจังหวัดสงขลา โดยมีข้าราชการ ครู นักเรียนและประชาชนเฝ้ารับเสด็จอย่างหนาแน่น โดยมีนายประพันธ์ ณ พัทลุง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๑ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๓) ถวายพระแสงราชศัสตราประจำจังหวัดสงขลาตามโบราณราชประเพณี จากนั้นทั้งสองพระองค์เสด็จออกหน้ามุขที่ว่าการอำเภอเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี

 

อนึ่งการพระราชทานพระแสงราชศัสตรามีมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่มิได้ต่อเนื่องหรือเป็นประจำจนถึงสมัยรัชกาลที่๕ มีพระราชดำริที่จะพระราชทานพระแสงราชศัสตราไว้ประจำเมืองต่างๆ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ และเพื่อใช้สำหรับแทงน้ำในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ตามโบราณราชประเพณีกำหนดไว้ว่าให้มีการทูลเกล้าฯ ถวายพระแสงราชศัสตราประจำเมืองเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินและประทับแรม ณ เมืองนั้น พระมหากษัตริย์ทรงรักษาไว้และจะพระราชทานคืนเมื่อเสด็จฯ ออกจากเมือง หากไม่ประทับแรมก็ไม่ต้องทูลเกล้าฯถวาย สังเกตจากป้ายชื่อที่ว่าการอำเภอรัตตภูมิซึ่งเขียนแตกต่างจากในปัจจุบัน

 

 

จากหลักฐานที่บันทึกทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของชื่ออำเภอรัตภูมิดังนี้

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอรัตภูมิอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ต่อมายกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอมีชื่อว่า “รัฐภูมิ” ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๓๕ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ โดยตั้งที่ว่าการอำเภอที่บ้านปากบาง หมู่ที่๓ ตำบลรัตภูมิ ภายหลังได้ย้ายไปตั้งที่ว่าการอำเภอ ณ ตำบลกำแพงเพชร จึงเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอกำแพงเพชร แต่เนื่องจากชื่อไปพ้องกับจังหวัดกำแพงเพชร ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๔๘๐ ได้เปลี่ยนชื่อจากอำเภอกำแแพงเพชร เป็นอำเภอ “รัตตภูมิ” ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๙ ชื่ออำเภอได้เปลี่ยนใหม่จากเดิมเขียน “รัตตภูมิ” เป็น “รัตภูมิ” จนถึงปัจจุบันซึ่งมีความหมายว่าพื้นที่ดินแดง หรือดินแดง